Etap I:

29.06.2011 r.

Od 29.06.2011 r. rozpoczęły się utrudnienia w ruchu drogowym na DK-8 związane z budową odcinka drogi ekspresowej S-8.

Wykonawca przystąpił do realizacji robót drogowych na węźle Dąbrowa (początek obwodnicy Oleśnicy w ciągu Drogi Krajowej Nr 8).

W związku z tym uległa zwężeniu jezdnia oraz została ograniczona prędkość.

Utrudnienia potrwają do końca 2011 r. i będą przechodzić kolejne fazy zmiany tymczasowej organizacji ruchu.

Aktualną sytuację utrudnień w ruchu drogowym przedstawia załączony poniżej szkic.

Do góry.

Etap II:

Stan z dnia 18.10.2012.

Informacje o planowanych do wdrożenia organizacjach ruchu tymczasowego.

planowane TOR-y na S-8 - dane na dzień 18.10.12.xls

Stan z dnia 23.07.2012.

Skanska S.A. jako Wykonawca robót przy realizacji Kontraktu „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców, etap II - Oleśnica(węzeł Cieśle) – Syców (węzeł Syców Wschód) informuje, że od dnia 27 lipca 2012r. zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na połączeniu drogi krajowej nr 8 z nowobudowaną trasą drogi S8 oraz na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z drogą gminną w miejscowości Cieśle, oznaczonej w „Projekcie zastępczej organizacji ruchu” zatwierdzonego protokołem nr 25/4081/2012 z dnia 09.03.2012 jako etap II – B.

Połączenie DK8 – S8

Na kierunku Wrocław – Warszawa zostaną ustawione znaki B-33 ograniczające prędkość stopniowo do 80 km/h, 60 km/h, 40km/h. Na kierunku Warszawa – Wrocław ograniczenie prędkości nastąpi również za pomocą znaków B-33 do 40 km/h.

Dodatkowo oznakowanie pionowe zostanie uzupełnione znakami pionowymi A-30 (inne niebezpieczeństwo), C-9, C-10 (nakaz jazdy z prawej i nakaz jazdy z lewej strony znaku), tablice kierujące (U-21 a i b) zaopatrzone w znaki świetlne na co 3 elemencie. Na odcinku dwukrotnie obędzie się przekierowanie ruchu (z jedni południowej na północną i z powrotem z północnej na południową) zgodnie z oznakowaniem pionowym T-18 (tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce).

Na odcinku drogi ekspresowejS8 na kierunku Wrocław - Warszawa ustawiona zostanie tablica informująca o możliwości tworzenia się zatorów drogowych oraz robotach drogowych, z lampami ostrzegawczymi U-57a oraz dodatkową tabliczką T-1 określającą odległość do obszaru objętego robotami drogowymi.

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą gminną w miejscowości Cieśle

Na odcinku skrzyżowania DK8 z drogą gminną w miejscowości Cieśle nastąpi ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania wprowadzone za pomocą znaków B-33 oraz B-25. Dodatkowo oznakowanie pionowe zostanie uzupełnione znakami pionowymi A-30 (inne niebezpieczeństwo), T-18 (tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce), A-12a (zwężenie jezdni – dwustronne), A-14 (roboty na drodze) oraz tablice kierujące (U-21 b) z lampami ostrzegawczymi U-57a. Ponadto na odcinku drogi krajowej nr 8 na kierunku Warszawa - Wrocław ustawiona zostanie tablica informująca o możliwości tworzenia się zatorów drogowych oraz robotach drogowych.

Stan z dnia 09.07.2012.

Terminy wdrożeń ORZ:

DW448/DW449 – planowane najwcześniej na 16.07.2012 po decyzji na temat konstrukcji jezdni PD teraz DK8 a docelowo S8, ponieważ rondo zostanie wykonane na rzędnych docelowych S8.

WD15 – lipiec/sierpień 2012.

Równocześnie zostanie wdrożone zamknięcie DW448 i otwarcie wlotu po DW449 – w zamian za zamknięcie DW448 otwieramy DW449 – zgodnie z ustaleniami wcześniejszymi z Władzami miasta Sycowa – wlot za wlot.

Opis projektu:

WD15 – ograniczenie prędkości na objeździe 50km/h, szerokość objazdu 7,0m, zapewnione zostaną dojazdy do znajdujących się wzdłuż PD części ul. Kolejowej posesji poprzez tymczasowe dojazdy do docelowej drogi poprzecznej wpinającej się w lokalizacji docelowego wjazdu/zjazdu.

DW448/DW449 – zamknięcie DW448 – funkcjonujący przejazd w tej lokalizacji to przejazd z DK8 przez objazd zlokalizowany na DD22 i dalej przez PD łącznice węzła Syców Zachód i dalej zgodnie z funkcjonującą w tej chwili ORZ na DK8 (najpierw jezdnią PD, potem PN) – dopuszczalna prędkość: 50km/h, szerokość pasa ruchu: 6,0m. Wlot do Sycowa od strony wschodniej - otwartej, w momencie zamknięcia DW448, DW449, zapewniony będzie dzięki rondu zlokalizowanemu na DK8/S8, przy węźle Syców Wschód. Dopuszczalna prędkość na wlocie do Sycowa poza rondem – 50km/h. szerokość jezdni: 7,0m. Objazd węzła funkcjonujący w tej chwili bez zmian.

Stan z dnia 19.06.2012.

Skanska S.A. jako wykonawca kontraktu na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Cieśle – Syców, informuje, że od dnia 21 czerwca 2012r. wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z drogą gminną w miejscowości Cieśle, oznaczonej w PTOR jako etap II – 0. Zmiany w organizacji ruchu spowodowane będą likwidacją wysp kanalizujących ruch na przedmiotowym skrzyżowaniu. Usunięcie wysp kanalizujących jest niezbędne do wprowadzenia kolejnych etapów organizacji ruchu zastępczego w celu docelowego wykonania połączenia istniejącej drogi ekspresowej S8 z aktualnie budowanym odcinkiem drogi o tym samym numerze oraz połączenia drogi krajowej nr 8 z budowanym układem komunikacyjnym.

W celu poinformowania kierujących o utrudnieniach w ruchu, zastosowane zostaną znaki pionowe typu B-33, ograniczające stopniowo prędkość do 70 km/h a następnie do 50 km/h na kierunku Wrocław – Warszawa oraz ograniczające prędkość do 50 km/h na drodze gminnej w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 8. Dodatkowo oznakowanie pionowe zostanie uzupełnione znakami pionowymi typu A-12 (a i b) oraz A-14 wraz z lampami ostrzegawczymi U-57a na drodze krajowej nr 8kierunku Wrocław – Warszawa i drodze gminnej w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 8. Na odcinku drogi krajowej nr 8 na kierunku Warszawa – Wrocław ustawiona zostanie tablica informująca o możliwości tworzenia się zatorów drogowych oraz robotach drogowych, z lampami ostrzegawczymi U-57a oraz dodatkową tabliczką T-1 określającą odległość do obszaru objętego robotami drogowymi. Likwidowane wyspy kanalizujące ogrodzone zostaną zastawami drogowymi tupu U-20b.

23.05.2012 r.

Zestawienie utrudnień na DK 8 (obwodnica Sycowa) związanych z budową drogi ekspresowej S-8. [PDF]

10.05.2012 r.

Od dnia 15 maja 2012 r. utrudnienia w ruchu na odcinku od istniejącej drogi S8 (tzw. obwodnicy Oleśnicy) do skrzyżowania skanalizowanego w Cieślach, spowodowane będą pracami polegającymi na przygotowaniu odcinka drogi DK8 do wykonania frezowania nawierzchni bitumicznej.

Na kierunku Wrocław – Warszawa ruch na istniejącej drodze S8 zostanie zwężony do jednego pasa ruchu i przesunięty częściowo na pas awaryjny. Kierunek Warszawa – Wrocław zostanie zamknięty, natomiast ruch zostanie przeniesiony na „lewy” pas na kierunku Wrocław – Warszawa.

Zastosowane zostanie stopniowe ograniczenie prędkości do 60 km/h (B-33), a w kierunku Wrocławia do 40 km/h oraz znaki ostrzegawcze i informacyjne o wjeździe z drogi dwupasmowej na jednopasmową o przeciwnych kierunkach ruchu (A-20 i F-15).

Dodatkowo na odcinku objętym planowanymi pracami będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania (B-25) na odcinku o długości 1,2 km.

W celu wskazania kierującym pojazdami zostaną ustawione zastawy kierujące typu U-3 i słupki U-57 oraz znaki typu C-9.

Przewidywany termin utrzymania etapu I tymczasowej organizacji ruchu: do 11.06.12.

Następnie, na początku lipca br. zostanie wdrożony etap II TOR.

W dniu 14.05.2012r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która polegać będzie na przeprowadzeniu ruchu publicznego z Drogi Powiatowej 1500 na objazd, który tak jak DP1500 będzie miał połączenie z DK8 (Ob. Sycowa), zmieni się jedynie lokalizacja wlotu – przesunięty zostanie w stosunku do istniejącego o 50m na zachód.

Warunki drogowe na objeździe to: ograniczenie prędkości do 50km/h, zakaz wyprzedzania, podporządkowanie w stosunku do DK8 (ze znakiem STOP).

Wprowadzenie utrudnień wynika z konieczności wykonania przez Wykonawcę nasypu PD na obiekt WD15, czas ich trwania to około 3 m-ce.

Do góry.

27.01.2012 r.

Zamknięta została DW449.

Zamkniętą do tej pory DP1502 udrożniono za pomocą objazdu.

Wyłączono również z ruchu odcinek DK8 na wysokości jej dawnego skrzyżowania z DW449 udrożniając ten odcinek DK8 za pomocą objazdu poprowadzonego po południowej części nowobudowanego węzła.

Objazd DW449 poprowadzony został przez DW448.

Na obu objazdach jest ruch dwukierunkowy z ograniczeniem prędkości do 50km/h (objazd DK8) i 40km/h (objazd DP1502).

Planowany czas trwania objazdów uzależniony jest od warunków zewnętrznych.

Wprowadzona organizacja ruchu zastępczego pozwoli na wykonanie DP na obiekt WD16, a także przyczółek PN na obiekcie WD17, DP na obiekt WD17 oraz węzeł Syców Wschód.

Do góry.

25.07.2011 r.

W związku z nowobudowanym obiektem WD-5 na drodze powiatowej nr 1465D wykonawca drogi S8 – firma SKANSKA, wyłączy z ruchu fragment drogi 1465D prowadząc ruch drogą objazdową.

Szerokość tej drogi będzie nie mniejsza niż szerokość drogi powiatowej tj. 5m, a ruch na niej odbywać się będzie z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Długość drogi objazdowej wynosi ok. 500m.

Wdrożenie zastępczej organizacji ruchu planuje się dnia 09.08.2011.

ZMIANA ORGANIZACJI RYCHU

Z dniem 25.07.2011 wprowadzona została zastępcza organizacja ruchu na drodze 1497D Działosza – Stradomia Wierzchnia w obrębie której znajduje się budowany obiekt mostowy WD-11.

Ruch w tym obrębie drogi z uwagi na procesy technologiczne będzie zamknięty a trasę objazdu wyznaczono przez drogę krajową nr 8 – m. Stradomia Wierzchnia – Ligota Polska, w dalszej części przez drogę powiatową nr 1465D, nr 1498D w kierunku do Szczodrowa, następnie drogą wojewódzką nr 448 przez Wojciechowo – do Działoszy.

Na trasie zostały postawione następujące tablice informujące o objazdach:

Utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej nr 8 w km od 162+900 do 163+900 w obrębie miejscowości Ligota Polska.

Wprowadzona została zastępcza organizacja ruchu w km jw.

Planowane prace dotyczą wykonania zjazdu i wjazdu na DK nr 8 z drogi do Kopalni Poniatowice (lokalizacja kopalni = ok. 700 m od krawędzi jezdni DK nr 8 w km ok. 163+400, w kierunku południowo-wschodnim).

Roboty związane z wykonaniem zjazdu i wjazdu z DK nr 8 będą polegały na wykonaniu:

  • poszerzenia jezdni północnej drogi krajowej nr 8 w km ok. 163+000 – 163+200
  • poszerzenia jezdni południowej drogi krajowej nr 8 w km ok. 162+985 – 163+075 w celu wykonania pasa wyłączenia dla pojazdów skręcających z DK nr 8 do Kopalni Poniatowice
  • poszerzenia jezdni południowej drogi krajowej nr 8 w km ok. 163+465 – 163+615 w celu wykonania pasa włączenia dla pojazdów jadących od Kopalni Poniatowice do DK nr 8 i dalej w kierunku Sycowa

Prace będą się odbywać w trybie dziennym w godz. 7 – 17.

Planowany termin zakończenia robót – koniec lipca 2011r.

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem zjazdu i wjazdu na DK nr 8 z drogi do Kopalni Poniatowice zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu na czas eksploatacji złóż kopalni.

Do góry.

07.07.2011 r.

Droga Powiatowa NR 1499D 0d 07.07.2011 r. będzie zamknięta jedynie na odcinku prowadzonych robót na obiekcie WD7 „Węzeł Szczodrów”, a niedługim czasie będzie także zamknięty odcinek drogi DP 1497 na czas budowy WD-11 Działosza.

Trasę objazdu dróg powiatowych wyznaczono przez drogę krajową Nr 8 – od miejscowości Stradomia Wierzchnia do miejscowości Ligota Polska, w dalszej części przez drogą powiatową Nr 1465D i drogą powiatową Nr 1498D w kierunku do Szczodrowa, następnie drogą wojewódzką Nr 448 przez Wojciechowo do Działoszy.

Od 07.07.2011 r. zamknięty będzie odcinek DP 1499D na okres około 1 roku.

Zamknięcie drogi powoduje że mieszkańcy Szczodrowa oraz Wojciechowa będą musieli korzystać z objazdu aby dojechać do DK8.

Do góry.