WAŻNE WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

W dniu 10 lutego 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu.

Numer Umowy: POIS.08.02.00-00-060/10-00

Tytuł: „Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców”

Beneficjentem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59.

Umowa nr POIS.08.02.00-00-060/10-00 została podpisana w ramach działania: 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 183 885 083,44 PLN.

Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 898 947 185,16 PLN.

ETAP I:

Stan z dnia 06.10.2012.

W dniu 06.10.2012 r. o godz. 14:30 został puszczony ruch na odcinku nowowybudowanej S-8 Wrocław – Oleśnica.

Zakończono odbiory robót i zostało wydane pozwolenie na użytkowanie.

więcej...

ETAP II:

Stan z dnia 30.11.2012.

W dniu 30.11.2012 r. o godz. 14:30 został puszczony ruch na odcinku nowowybudowanej S-8 Oleśnica - Syców.

Zakończono odbiory robót i zostało wydane pozwolenie na użytkowanie.

więcej...