Stan z dnia 31.05.2010.

W maju 2010 r. toczyły się procedury administracyjne przy sprawdzaniu dokumentów załączonych do wniosku o Pozwolenie na Budowę.
Z uwagi na zaplanowane współfinansowanie Projektu ze środków UE i potrzebę ścisłego przestrzegania prawa wspólnotowego, łącznie z wnioskiem o PnB zatwierdzany jest powtórny raport oceniający oddziaływanie przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko naturalne.
Połączenie tych procedur wydłuża okres uzyskania PnB, ale daje gwarancję spełnienia wymagań na uzyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).
Optymistyczny termin uzyskania PnB dla etapu I przyjęto na lipiec 2010 r.

Po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę, Wykonawca powinien uzyskać szeroki dostęp do całego Placu Budowy i będzie w posiadaniu najważniejszych projektów wykonawczych, dających szansę na rozpoczęcie zasadniczych robót na Kontrakcie.

PRACE PROJEKTOWE:

Znacząco są już zaawansowane projekty wykonawcze dla odwodnienia drogi S8 (żelbetowe przepusty z elementów prefabrykowanych) i projekt drogowy dla sekcji 3 zlokalizowanej na końcu etapu (obszar doliny rzeki Dobra).

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

Wykonawca dąży do wykorzystania okresu przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę i zgłasza do UW prace przygotowawcze dopuszczone przepisami Prawa Budowlanego, aby rozpocząć te roboty na podstawie złożonych wniosków. Są to:

  • Zaplecze Wykonawcy i Zaplecze Zamawiającego, którego najważniejszym elementem jest Laboratorium wyposażone w sprzęt i aparaturę do badań materiałów i robót w trakcie realizacji Kontraktu
  • Tymczasowe drogi technologiczne wzdłuż głównej trasy S8, w tym również do wybudowania tymczasowy most nad rzeką Dobra w ciągu drogi technologicznej.

Wykonawca współpracuje z ekspertami w dziedzinie biologii i ochrony środowiska, aby żadna z robót tymczasowych nie wpływała w znaczący sposób na środowisko naturalne w rejonie inwestycji.

GDDKiA wspólnie z Wykonawcą uzgadniają harmonogramy przebudowy odcinka linii energetycznej 400 kV oraz odcinków gazociągów wysokoprężnych.

Na łąkach przy węźle Łozina kwitną storczyki szerokolistne

Fot. 1 Wykonano: 26.05.2010r.

Fot. 2 Wykonano: 26.05.2010r.

Fot. 3 Wykonano: 26.05.2010r.

Na węźle Pawłowice Wykonawca porządkował teren po wycince – km ok. 0+500÷1+200

Fot. 4 Wykonano: 05.05.2010r.

Fot. 5 Wykonano: 05.05.2010r.

Wykonawca zinwentaryzował rowy melioracyjne na terenie inwestycji. Będzie prowadził ich konserwację i regulację w okresie trwania Kontraktu.

Rowy przed przejazdem Ramiszów – km ok. 2+300

Fot. 6 Wykonano: 11.05.2010r.

Fot. 7 Wykonano: 11.05.2010r.

Fot. 8 Wykonano: 11.05.2010r.

Rowy przy przejeździe Bukowina w km ok. 5+800

Fot. 9 Wykonano: 11.05.2010r.

Fot. 10 Wykonano: 11.05.2010r.

Fot. 11 Wykonano: 11.05.2010r.

W miesiącu maju Wykonawca przygotowywał Zaplecze Budowy dla Wykonawcy i Zamawiającego, na którym będzie znajdowało się laboratorium.

Zaplecze będzie zlokalizowane ok. 1,5 km od przejazdu Stępin tj. w km 17+300 drogi S8.

Fot. 12 Wykonano: 06.05.2010r.

Fot. 13 Wykonano: 06.05.2010r.

Fot. 14 Wykonano: 14.05.2010r.

Fot. 15 Wykonano: 14.05.2010r.

Fot. 16 Wykonano: 14.05.2010r.

Fot. 17 Wykonano: 20.05.2010r.

Fot. 18 Wykonano: 26.05.2010r.

Fot. 19 Wykonano: 26.05.2010r.

Do góry.