Stan z dnia 31.07.2010.

Pod koniec lipca 2010 r. Wojewoda Dolnośląski wznowił procedurę zatwierdzania Projektów Budowlanych i wydawania pozwolenia na budowę. Stało się to możliwe po wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w sprawie powtórnego raportu oceniającego oddziaływanie przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko naturalne (ROŚ II).

W dalszym ciągu z wyliczenia terminów administracyjnych, które muszą być dotrzymane przy udzielaniu pozwolenia na budowę (łącznie z zatwierdzaniem ROŚ II), wynika, że rozpoczęcie zasadniczych robót na kontrakcie w oparciu o PnB nastąpi na przełomie wrzesień/październik 2010 r.

PRACE PROJEKTOWE:

Wykonawca w dalszym ciągu wykorzystuje czas biegnących procedur administracyjnych na sporządzanie drogowych i mostowych projektów wykonawczych oraz na prace przygotowawcze na terenie inwestycji.

Dla przebudowy odcinków sieci gazu, odcinków wodociągów, odcinków sieci teletechnicznych i odcinka linii energetycznej 400 kV Pasikurowice Dobrzeń oraz dla tyczenia osi głównych: drogi ekspresowej S 8, dróg poprzecznych i dojazdowych, łącznic węzła Dąbrowa, łącznic węzła Łozina, Wykonawca zatwierdził już Projekty Wykonawcze w procedurze z udziałem Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

W chwili obecnej Strony zaangażowane w realizację Kontraktu prowadzą konsultacje i dyskusje nad zaproponowanymi przez Wykonawcę sposobami posadowienia obiektów inżynierskich. Wykonawca uszczegółowił w PW rozwiązania na podstawie wyników z badań sondą statyczną CPTU w terenie w miejscach zaplanowanych lokalizacji obiektów inżynierskich.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

W lipcu 2010 r. potwierdziło się, że przygotowania Wykonawcy do montażu Zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego (w tym dobrze wyposażonego Laboratorium Zamawiającego) postępują zgodnie z planem.

Realizację zaplecza umożliwiają zatwierdzone dokumenty, tj.:

  • plan zagospodarowania Terenu Zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego,
  • projekt przyłącza energetycznego,
  • projekt przyłącza wodociągowego.

Do połowy sierpnia 2010 r. Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu technicznego dróg dojazdowych dla masowych dostaw na Teren Budowy wraz z inwentaryzacją stanu technicznego budynków znajdujących się przy trasach dostaw.

Wykonawca sporządzi i zatwierdzi z zarządami dróg projekty Tymczasowych Organizacji Ruchu wraz z wjazdami i wyjazdami na Teren Budowy dla kolejnych faz realizacji Kontraktu.

Harmonogram przebudowy odcinka linii 400 kV Pasikurowice Dobrzeń jest w końcowej fazie uzgodnienia z PSE S.A., przy założeniu że uzyskanie PnB nastąpi z końcem września 2010 r.

Ponadto Wykonawca systematycznie realizuje działania związane z:

  • przygotowaniem do robót budowlanych związanych z wykonaniem tymczasowych dróg technologicznych (około 13 km) wzdłuż zaprojektowanej drogi ekspresowej S 8,
  • przygotowaniem do realizacji tymczasowego mostu nad rzeką Dobra (decyzja wodno – prawna, umożliwiająca montaż tymczasowego mostu nad rzeką Dobra, jest spodziewana na przełomie września/października).

W sierpniu 2010 r. Wykonawca rozpocznie budowę tymczasowych dróg technologicznych i przebudowę odcinków sieci gazu na podstawie dokonanych zgłoszeń.

Do końca września 2010 r. Wykonawca zaplanował załatwienie wszystkich formalności i zrealizowanie rozbiórki budynków na obszarze węzła Łozina.

Po zakończonej rozbiórce zwolni się jedno z ostatnich zaplanowanych stanowisk do badań archeologicznych.

Również na wrzesień 2010 r. przygotowana jest akcja przesadzania roślin chronionych (kukułki szerokolistnej z rodziny storczyków) z obszaru węzła Łozina do nowej lokalizacji uzgodnionej z RDOŚ. Termin przesadzania roślin i metoda są wskazane przez eksperta z dziedziny botaniki i ochrony środowiska. Po zakończeniu akcji przenoszenia storczyków, na obszarze łąk, na których aktualnie one rosną, archeolodzy otrzymają teren do zakończenia swoich ratowniczych badań archeologicznych.

Po uratowaniu kukułki szerokolistnej i ewentualnych znalezisk z ratowniczych badań archeologicznych, teren ostatecznie przejmie Wykonawca dla realizacji zaplanowanych robót budowlanych, gdyż w tym terminie Inwestor powinien posiadać prawomocne PnB.

Do góry.