Stan z dnia 07.09.2010.

Wojewoda Dolnośląski w dniu 02.09.2010 r. wydał Pozwolenie na Budowę.

Wykonawca zaplanował rozpoczęcie podstawowych robót na Kontrakcie na początku października 2010 r., natychmiast po uprawomocnieniu się decyzji o PnB.
Wykonawca przystąpi do przebudowy odcinka linii 400 kV Pasikurowice Dobrzeń w celu usunięcia kolizji z projektowaną trasą S-8 oraz do robót ziemnych i przygotowania podłoża gruntowego dla fundamentowania obiektów inżynierskich.

Ponadto Wykonawca przystąpi do rozbiórki opuszczonych budynków na obszarze projektowanego węzła Łozina.

PRACE PROJEKTOWE:

W okresie przygotowawczym przed uzyskaniem PnB, Wykonawca zatwierdził część projektów wykonawczych na drogowe roboty ziemne. Trwa procedura opiniowania przez Zamawiającego oraz zatwierdzania przez Inżyniera projektów Wykonawczych dotyczących metod posadowienia obiektów inżynierskich.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Aktualnie we wrześniu 2010 r. kontynuowane są roboty budowlane przy realizacji odcinków tymczasowych dróg technologicznych. Obecnie trwają również prace związane z spedycją krajową Wykonawcy i Zamawiającego i lokowaniem ich we właściwych miejscach przy trasie.

Wykonawca przygotowuje się do przesadzania roślin chronionych (storczyków o nazwie kukułka szerokolistna) z obszaru łąk trzęślicowych.

Wykonawca rozpoczął budowę dróg technologicznych w km ok. 17+500

Fot. 1 Wykonano: 12.08.2010 r.

Fot. 2 Wykonano: 12.08.2010 r.

Fot. 3 Wykonano: 12.08.2010 r.

Fot. 4 Wykonano: 12.08.2010 r.

Fot. 5 Wykonano: 12.08.2010 r.

Prowadzone są prace archeologiczne w rejonie węzła Łozina – km ok. 8+800

Fot. 6 Wykonano: 12.08.2010 r.

Fot. 7 Wykonano: 12.08.2010 r.

Wykonawca przygotowuje zaplecze budowy - km 17+300

Fot. 8 Wykonano: 12.08.2010 r.

Fot. 9 Wykonano: 12.08.2010 r.

Fot. 10 Wykonano: 12.08.2010 r.

Do góry.