Stan z dnia 24.11.2010.

Wykonawca wykorzystał w listopadzie 2010 r. sprzyjające warunki atmosferyczne.
Po utworzeniu Placu Budowy, Wykonawca systematycznie zwiększał zaangażowanie sprzętu oraz zatrudnienie dla realizacji:

 • robót drogowych
 • robót mostowych
 • robót branżowych w zakresach przebudowy odcinków sieci gazu, sieci wodociągów oraz linii teletechnicznych i linii energetycznych
 • robót związanych z odwodnieniem obszarów, gdzie realizowane są roboty budowlane.

W głównej trasie S-8 Wykonawca prowadził odcinkami odhumusowanie, a następnie stabilizację podłoża gruntowego z zastosowaniem cementu lub innych spoiw i w dalszej kolejności wykonuje warstwy z kruszyw.

Roboty mostowe są już realizowane na 10-ciu obiektach inżynierskich:

 1. WN-20 – wykonano pale CFA (żelbetowe pale wiercone) dla wszystkich podpór; warstwy wyrównawcze dla wszystkich podpór, zbrojenie fundamentów podpór nr 1 i 2.2;
 2. WN-19 – wykonano kolumny cementowo – gruntowe DSM pod podpory nr 1, 2, 3 wraz z warstwami wyrównawczymi, na ukończeniu jest zbrojenie fundamentów podpór nr 1, 2, 3;
 3. WN -18 – zrealizowane zostały wszystkie kolumny cementowo – gruntowe dla wzmocnienia podłoża pod podpory 1, 2, 3;
 4. WN – 17 – zakończone zostały kolumny DSM oraz warstwy wyrównawcze dla podpór 1, 2, 3;
 5. WN – 16 – po zakończeniu wykopów zrealizowano warstwy wyrównawcze, zbrojenie, deskowanie dla fundamentów podpór 1, 2, 3; fundament dla podpory nr 3 został już zabetonowany;
 6. WD – 14/15 – zakończono wbijanie ścianki szczelnej na podporze nr 7, a następnie zrealizowano kolumny Jet Grouting (iniekcją wysokociśnieniową) oraz warstwę wyrównawczą w obszarze podpór nr 3 i 5 wykonane zostały platformy robocze dla sprzętu
 7. WN – 13 – zrealizowano wykop pod fundament podpory nr 1
 8. WN – 12 – blisko zakończenia są kolumny DSM dla podpór nr 1, 2, 3 (zaawansowanie ok. 95%); Wykonawca przygotowuje się do wykonania warstwy wyrównawczej w obszarze podpory nr 3
 9. WN – 6 – realizowane są wykopy w obszarze fundamentu podpory nr 3
 10. WN – 7 – zaawansowane są roboty ziemne dla wykonania fundamentu pod podporę nr 2

Zdjęcia wykonano 24.11.2010 r.

Fot. 1 – km 21+971,70, WN-20 podpora nr 1, betonowanie podpory.

Fot. 2 - Jak wyżej podpora nr 2

Fot. 3 - WN-20, podpora nr 3, przed próbnym obciążeniem pali wierconych o średnicy 800 mm

Fot. 4 - WN-19 w km 21+157,15. Podpora nr 1

Fot 5 - WN-19, podpora nr 2

Fot. 6 - WN-19, podpora nr 3

Fot. 7 - Rurociąg DS-37 śr.1200 mm, km 19+750 do 20+900 strona lewa S-8

Fot. 8 - km 19+059,82. WN-18, podpora nr 1, w głębi podpora nr 2

Fot. 9 - WN-18, podpora nr 3

Fot. 10 - Widok wykopów z WN-18 w stronę Oleśnicy

Fot. 11 - Widok z WN-18 (km 19+059,82) w stronę Wrocławia

Fot. 12 - Km 19+034, przełożony wodociąg o średnicy 160 mm i gazociąg DN 90

Fot. 13 - km 18+350 nasyp na gruncie stabilizowanym wapnem w ciągu drogi dojazdowej do pól

Fot. 14 - km 18+350. Widok nasypów w stronę Oleśnicy

Fot. 15 - km jak wyżej, widok nasypów w stronę Wrocławia

Fot. 16 - WN-17 w km 17+278,65. Podpora nr 1 (od str. Wrocławia)

Fot. 17 - Składowisko kruszyw przy drodze powiat. 1480D (mieszanka żwirowo-piaskowa)

Fot. 18 - Jak wyżej, widok na składowisko kruszyw łamanych

Fot. 19 - WN-16 w km 15+666, podpora nr 1

Fot. 20 - WN-16, podpora nr 2

Fot. 21 - WN-16 - zabetonowana w dniu 22.11.2010 r. podpora nr 3

Fot. 22 - Widok z WN-16 w stronę Wrocławia - strona lewa (na zdjęciu po stabilizacji)

Fot. 23 - Widok z WN-16 w stronę Oleśnicy -przygotowywanie podłoża pod stabilizację

Fot. 24 - WD 14/15 w km 14+667,02. Podpora nr 7

Fot. 25 - Most tymczasowy przy WD 14/15 w km ok.14+600 (nad rzeką Dobra)

Fot. 26 - WN-13 w km 13+187,03. Podpora nr 1. Odwadnianie z użyciem igłofiltrów.

Fot. 27 - km 12+163. Przebudowa gazociągu DN 500

Fot. 28 - km 12+100, nasypy na stabilizacji (widok w stronę Wrocławia)

Fot. 29 - Miejsce przyszłej budowy MOP-3 strona południowa, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 30 - Jak wyżej, widok w stronę Wrocławia

Do góry.

Stan z dnia 12.11.2010.

Fot. 1 - WN-20 w km 21+971,15. Podpora nr 1

Fot. 2 - Jak wyżej, podpora nr 2.1 i 2.2

Fot. 3 - Jak wyżej, podpora nr 3. Próbne obciążenie pali będzie na podporze 2.2 i 3 ok.24.11.2010 r.

Fot. 4 - WN-19 w km 21+157,15. Wykopy na podporze nr 1

Fot. 5 - Jak wyżej. Korek na kolumnach DSM na podporze nr 2

Fot. 6 - km 19+525, ciąg główny po odhumusowaniu. W głębi budowany będzie przepust skrzynkowy 150x150 cm. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - WN-18, km 19+059,82. Wykopy na podporze nr 2

Fot. 8 - km ok. 19+000. Zasypka na przełożonej sieci gazowej i wodociągowej

Fot. 9 - km 18+350. Stabilizacja gruntu rodzimego wapnem (w ciągu drogi powiatowej)

Fot. 10 - km od 17+1700 do 18+900. Nasyp po stabilizacji gruntu rodzimego wapnem. Widok w str. Oleśnicy

Fot. 11 - Jak wyżej. Widok w stronę Wrocławia. Wykonano ok. 30 tyś. m3 nasypów na tym odcinku

Fot. 12 - km 17+400. Wykop pod zbiornik odparowujący nr 3. Będzie pogłębiony przed ułożeniem geowłókniny

Fot. 13 - Zasypka po przełożeniu wodociągu w km 17+300

Fot. 14 - WN-17, km 17+278,65. Podpora od strony Wrocławia. Maszyna do wykonywania kolumn DSM.

Fot. 15 - Jak wyżej. Widok wykonanych kolumn DSM.

Fot. 16 - Wykopy od km 17+500. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 17 - Przebudowany gazociąg w km 17+100

Fot. 18 - WN-16 w km 15+666,12. Podpora nr 1

Fot. 19 - WN-16, podpora nr 2

Fot. 20 - WN-16, podpora nr 3

Fot. 21 - Wykopy przy WN-16 (km 15+666,12). Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 22 - Jak wyżej, widok w stronę Wrocławia

Fot. 23 - WD 14/15 w km 14+595,70 (rzeka Dobra). Roboty przy podporze nr 7. Widok z mostu tymczasowego

Fot. 24 - Poziom wody w wykopach na podporach 1 do 6 na WD 14/15 (równy poziomowi w rzece Dobra). Tu podpora nr 6.

Fot. 25 - WN-03 w km 1+483,40. Obniżanie poziomu wody gruntowej na podporze południowej.

Fot. 26 - Zmontowane obejście gazociągu fi 500 mm w km 12+100

Fot. 27 - Km 8+571,71. Miejsce budowy WN-9. Węzeł Łozina

Do góry.

Stan z dnia 02.11.2010.

Wykonawca realizuje kolejne elementy robót na obiektach inżynierskich.
Najwięcej robót wykonuje się na obiekcie WD 14/15 (sekcja 2) i WN 20 (sekcja 3).

PRACE PRZY WD 14/15 – sekcja 2 - km ok. 14+667

Fot. 1 teren w strefie podpory P 7 przygotowany dla wprowadzenia wiertnicy

Fot. 2 prace przygotowawcze w rejonie podpory P1

Fot. 3 przygotowanie sprzętu do iniekcji wysokociśnieniowej dla wzmocnienia podłoża

Fot. 4 przygotowanie wiertnicy hydro-jet do pracy

Fot. 5 wzmocnienie gruntu pod podporę P 7

PRACE PRZY WN 19 – km ok. 21+157

Fot. 6 WN-19 Podpora NR1 - kolumna DSM

PRACE PRZY WN 20 – węzeł Dąbrowa - sekcja 3 – km ok. 21+972

Fot. 7 panorama km 21-22

FOT. 8 Podpory 3 i 2.1

Fot. 9 podpora Nr 1

Fot. 10 podpora Nr 1 – zbrojenie

Fot. 11 WN-20 Podpora Nr 3

Do góry.