Stan z dnia 27.04.2011.

Fot. 1 - 20.04.2011 r. - WD 14/15 w km 14+595,70. Zbrojenie i deskowania słupów podpór 4 i 5

Fot. 2 - 21.04.2011r. – WD 14/15. Widok na przyczółek nr 1 i słupy podpory nr 2

Fot. 3 - 21.04.2011r. – WN-13 w km 13+187,03. Zasypka fundamentu podpory nr 1

Fot. 4 - 20.04.2011r. – WN- 11w km 9+520,85. Widok na fundament podpory nr 3

Fot. 5 – 26.04.2011r. WD-8 w km 7+208,17. Montaż deskowań podpory nr 2

Fot. 6 – 21.04.2011r. WN-6 w km 4+237,96. Montaż deskowań fundamentu podpory nr 1

Fot. 7 - 27.04.2011 r. WN-6 w km 4+237,96. Betonowanie fundamentu podpory nr 2

Fot. 8 - 27.04.2011r. WN-6 w km 4+237,96. Betonowanie fundamentu podpory nr 1

Fot. 9 - 22.04.2011r. WD-3 w km 1+483,40. Montaż deskowań przyczółka nr 2

Fot. 10 – 22.04.2011r. WD-3. Montaż zbrojenia przyczółka nr 1

Do góry.

Stan z dnia 15.04.2011.

Roboty wykonywane w kwietniu są kontynuacją wcześniejszych prac. Warunki pogodowe sprzyjają prowadzeniu prac we wszystkich branżach.

Fot. 1 - WD 14/15 w km 14+667,02 - betonowanie słupów podpory nr 3

Fot. 2 - WD 14/15 - rozładunek belek żelbetowych typu T do budowy ustroju nośnego

Fot. 3 - WN-9 w km 8+571,71 - rozbiórka deskowań przyczółka nr 1

Fot. 4 - WN- 7 - widok na przyczółek nr 2

Fot. 5 – WN-11 w km 9+520,85 - montaż zbrojenia fundamentu podpory nr 3

Fot. 6 – WN-19 w km 21+059,82 - montaż rusztowań dla deskowań ustroju nośnego

Fot. 7 - WN-20 w km 21+971,70 - widok w stronę Oleśnicy na zasypkę przyczółka nr 1

Fot. 8 - Łącznica ŁOD, km 21+900 - widok w stronę Oleśnicy na budowę nasypów do WN-20

Fot. 9 - WN-20 w km 21+971,70 - stabilizacja nasypów cementem

Fot. 10 – WN-7 w km 5+844,20 - betonowanie słupów środkowej podpory (nr 2)

Fot. 11 – WN-7 w km 5+844,20 - przyczółek nr 1

Fot. 12 - WD-8 w km 7+208,17 - betonowanie fundamentu podpory nr 3

Fot. 13 - WD-8 - zbrojenie i deskowanie podpory nr 2

Fot. 14 - km 7+000 - wykonywanie nasypów i ich wzmocnienie geowłókniną - widok w stronę Wrocławia

Fot. 15 - km 8+280. Budowa przepustu A 36

Do góry.

Stan z dnia 08.04.2011.

Na początku kwietnia warunki pogodowe pozwalały prowadzić roboty we wszystkich branżach. Wykonawca jest już w pełni zmobilizowany i wykonuje wszystkie rodzaje robót, w tym także warstwy bitumiczne.

Poniższe zdjęcia pokazują prace z pierwszego tygodnia kwietnia 2011 r.

Fot. 1 - km 21+970 - Budowa wyjazdu na drogę krajową nr 8 – dojazd do WN-20 - strona prawa drogi krajowej nr 8.

Fot. 2 - Jak na fot.1 już po ułożeniu nawierzchni bitumicznej.

Fot. 3 - Budowa nasypu na łącznicy ŁOD - km od 0+700 do 0+950. Widok w stronę WN-20.

Fot. 4 - Odhumusowywanie dalszego ciągu łącznicy w kierunku drogi krajowej nr 8

Fot. 5 – Betonowanie przyczółka nr 3 wiaduktu WN-19 w km 21+157,15

Fot. 6 – WN-19 - Rozdeskowywanie przyczółka nr 1

Fot. 7 - Wykonywanie nasypów na dojeździe do WN-19 (droga powiatowa 1472D). Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 8 - Jak fot. 7 - widok w stronę Wrocławia

Fot. 9 - WN-9 w km 8+571,17 - betonowanie przyczółka nr 1

Fot. 10 – WN-7 w km 5+844,20 - betonowanie przyczółka nr 1

Fot. 11 – WD 14/15 w km 14+595,70 - betonowanie przyczółka nr 1

Fot. 12 - WN-13 w km 13+187,03 - betonowanie fundamentu podpory nr 1

Fot. 13 - WN-13 w km 187,03 - zabetonowany fundament podpory nr 2

Fot. 14 - WD 14/15 - przygotowania do betonowania filarów podpory nr 3

Do góry.

Stan z dnia 01.04.2011.

W marcu 2011 r. Wykonawca w znaczący sposób zwiększył mobilizację na Placu Budowy i znacznie zwiększył zatrudnienie.

Zaawansowanie Robót obrazują poniższe schematy:

Na szlakach migracji płazów, w miejscach ustalonych z nadzorem i zgodnie z Postanowieniem RDOŚ, Wykonawca przystąpił do ustawienia tymczasowych płotków zapobiegających przedostawaniu się płazów na Teren Budowy i pod koła transportu budowlanego.

W dniu 31.03.2011 r. Wykonawca przystąpił do montażu tablic informacyjnych wymaganych po podpisaniu Umowy o dofinansowanie.

W dniu 29.03.2011 r. odbyła się kontrola wykonanych tymczasowych zabezpieczeń przeciwko przedostawaniu się płazów na Teren Budowy, co obrazują poniższe zdjęcia:

Fot. 1

Fot. 2

WD 14/15. Tymczasowe „wygrodzenia” przeciw przedostawaniu się płazów na plac budowy.

Fot. 3 – WD 14/15. Kontrola zabezpieczeń przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Nadzoru

Fot. 4 - WD 14/15. Widok na rzekę Dobra.

Fot. 5 – WD 14/15. Przedstawiciele GDDKiA O/Wrocław kontrolujący zabezpieczenia dla ochrony środowiska

Fot. 6 – PE-10 w km 8+787,83. Tymczasowe zabezpieczenie wlotu przepustu

Fot. 7 - Droga powiatowa nr 1341D Łozina - Długołęka. Tymczasowe zabezpieczenia przed wejściem płazów na drogę publiczną. Widok na m. Szczodre (kierunek Długołęka)

Fot. 8 - Droga powiatowa nr 1341D Łozina - Długołęka. Tymczasowe zabezpieczenia przed wejściem płazów na drogę publiczną. Widok na m. Szczodre (kierunek Długołęka)

ZDJĘCIA POKAZUJĄCE STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT NA DZIEŃ 01.04.2011 R.

Fot. 9 - Km trasy głównej 21+900 . Łącznica ŁOD - (przyszły wyjazd z obwodnicy Oleśnicy na drogę nr 8 ). Budowa nasypów. Widok w stronę drogi krajowej nr 8.

Fot. 10 – Km trasy głównej22+000. Budowa nasypów ŁOD. Widok na WN-20.

Fot. 11 – WN-20 w km 21+971,15. Przyczółek nr 1

Fot. 12 - WN-20. Podpory 2.1 i 2.2

Fot. 13 - WN-20. Rozbiórka deskowań przyczółka (podpory nr 3)

Fot. 14 - Km trasy głównej 22+300. Budowa nasypów łącznicy ŁOD. Widok na WN-19

Fot. 15 - Km 21+400. Odhumusownie trasy głównej w km 21+200 do 21+900 (widok w stronę WN-19)

Fot. 16 - WN-19 w km 21+157,15. Budowa przyczółka nr 1 (widok w stronę Oleśnicy).

Fot. 17 - WN-19. Budowa nasypów w stronę przyczółka nr 1 - (widok w stronę Oleśnicy)

Fot. 18 - WN-19. Wykonywanie nasypów przy podporze nr 2.

Fot.19 - WN-19. Budowa przyczółka nr 3. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 20 - WN-19. Budowa nasypów do wiaduktu. Widok na przyczółek nr 3 (w stronę Wrocławia).

Fot. 21 - Km 20+600 do 21+100 strona lewa. Trasa główna. Budowa nasypów.

Fot. 22 - Km 20+500 do 20+600 strona lewa. Trasa główna. Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez stabilizację wapnem. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 23 - Km 20+350 do 20+500.Trasa główna, po odhumusowaniu. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 24 - Przepust B-5 w km 19+780

Fot. 25 - Przepust B-4 w km 19+440

Fot. 26 - WN-18 w km 19+059,82. Fundament podpory nr 1

Fot. 27 - WN-18. Fundament podpory nr 2. Widoczne tymczasowe płotki powstrzymujące migracje płazów.

Fot. 28 - WN-18. Fundament podpory nr 3

Fot. 29 - Km 18+760. Przepust B-3

Fot. 30 - Km 18+550 trasy głównej. Wykonywanie nasypów. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 31 - Km 18+550 trasy głównej. Wykonywanie nasypów. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 32 - Km 17+900 trasy głównej. Wykonywanie nasypów i warstwy mrozoochronnej. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 33 - Km 17+900. Jak wyżej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 34 - Km 17+800. Budowa zbiornika retencyjnego ZB-6

Fot. 35 - Km 17+400. Budowa zbiornika retencyjnego ZB-5

Fot. 36 - WN-17 w km 17+278,65. Fundament podpory nr 1

Fot. 37 - WN-17. Fundament podpory nr 2

Fot. 38 - WN-17. Fundament podpory nr 3

Fot. 39 - Składowisko kruszyw przy WN-17 . Km ok. 17+300

Fot. 40 - Składowisko kruszyw przy WN-17 . Km ok. 17+300

Fot. 41 - Km 17+250 trasy głównej. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 42 - Km 16+570 trasy głównej. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 43 - Km 16+570 trasy głównej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 44 - WN-16 w km 15+666,10. Widok na przyczółek nr 1

Fot. 45 - WN-16. Podpora nr 2

Fot. 46 - WN-16. Widok na przyczółek (podporę) nr 3

Fot. 47 - Km 15+670 trasy głównej. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 48 - Km 15+500 trasy głównej, strona lewa. Odcinek próbny z wykonaną podbudową bitumiczną.

Fot. 49 - WD 14/15. Widok na przyczółek (podporę) nr 1

Fot. 50 - WD 14/15. Widok na podporę nr 2

Fot. 51 - WD 14/15. Widok na podporę nr 3

Fot. 52 - WD 14/15. Widok na podporę nr 4

Fot. 53 - WD 14/15. Widok na podporę nr 5

Fot. 54 - WD 14/15. Widok na podporę nr 6

Fot. 55 - WD 14/15. Widok na podporę (przyczółek) nr 7

Fot. 56 - WN-13 w km 13+187,03. Widok na podporę nr 1

Fot. 57 - WN-13. Widok na podporę nr 2

Fot. 58 - WN-13. Widok na podporę nr 3

Fot. 59 - Km 13+200 trasy głównej. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 60 - WN-12 w km 10+952,51. Widok na przyczółek nr 1

Fot. 61 - WN-12. Widok na podporę nr 2

Fot. 62 - WN-12. Widok na przyczółek nr 3

Fot. 63 - Km 10+950 trasy głównej. Odhumusowywanie

Fot. 64 - Składowisko kruszyw przy WN-12. Km ok. 10+900

Fot. 65 - Km 10+500 trasa główna. Stabilizacja nasypów cementem (widok w kierunku Wrocławia)

Fot. 66 - WN-11 w km 9+520,85. Betonowanie fundamentu podpory nr 1.

Fot. 67 - WN-11. Betonowanie fundamentu podpory nr 2

Fot. 68 - WN-11. Widok na przyszłą podporę nr 3

Fot. 69 - Widok z WN-11 w stronę Oleśnicy. Wykonywanie nasypów

Fot. 70 - Widok z WN-11 w stronę Wrocławia (na PE-10 i WN-9)

Fot. 71 - Km 8+850 trasy głównej. Wymiana gruntów przy PE-10.Widok w stronę Wrocławia

Fot. 72 - Km 10+550. Trasa główna. Zagęszczanie i formowanie nasypów. Widok w stronę Wrocławia

Do góry.