Stan z dnia 26.05.2011.

Fot. 1 - WN-18, w km 19+059,82. Betonowanie podpory nr 1

Fot. 2 - WN-17, w km 17+278,65 . Widok na podpory 2 i 3.

Fot. 3 - WN-16, w km 15+666,10. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 4 - WN 14/15, w km 14+595,70. Początek zasypki przyczółka nr 1

Fot. 5 – WD 14/15 w km 14+595,70. Betonowanie kolejnych podpór mostu (podpora nr 4)

Fot. 6 – WN-12, w km 10+952,51. Początek zasypki przyczółka nr 1

Fot. 7 - WD-8, w km 7+208,17. Widok na podpory 2,3,4

Fot. 8 - WN-7, w km 5+844,20. Podłoże pod rusztowania ustroju nośnego

Fot. 9 - WD-3, w km 1+483,40. Rozdeskowania podpory nr 3

Fot. 10 – WD-3, w km 1+483,40. Deskowanie i zbrojenie korpusu podpory nr 2

Fot. 11 – WD-3, w km 1+483,40. Widok na przyczółek nr 1

Fot. 12 - WD-2, w km 1+255,25. Wykonywanie kolumn DSM

Fot. 13 – Budowa przepustu A-12 w km 4+215,00

Do góry.

Stan z dnia 19.05.2011.

ROBOTY MOSTOWE:

Fot. 1 - Widok na WN-19 w km 21+157,17 w stronę Oleśnicy

Fot. 2 - WN-17 w km 17+278,65. Betonowanie przyczółka nr 1

Fot. 3 - WN-16 w km 15+666,12

Fot. 4 - WD 14/15 w km 14+667,02

Fot. 5 – WD 14/15 w km 14+667,02. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 6 – WN-13 w km 13+187,03

Fot. 7 - WN-13 w km 13+187,03

Fot. 8 - WN-12 w km 10+952,51.
W głębi wykonywanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa łamanego.

Fot. 9 - WN-12 w km 10+922,51

Fot. 10 – WN-11 w 9+520,85

Fot. 11 – WN-11 w km 9+520

Fot. 12 - WN-9 w km 8+571,71

Fot. 13 – WD-8 w km 7+208,17. Widok na podpory 2, 3,4.

Fot. 14 - WD-7 w km 7+208,17

Fot. 15 – WD-3 w km 1+483,40. Widok na obydwa przyczółki

Fot. 16 - WD-2 w km 1+255,25. Wykonywanie kolumn DSM

ROBOTY DROGOWE:

Fot. 17 – km 2+600. Budowa nasypów

Fot. 18 - Budowa przepustu PE-4 w km 2+600

Fot. 19 – km 4+990,00. Budowa przepustu A-18

Fot. 20 - km 5+500 do 5+800. Górna warstwa nasypu

Fot. 21 – Przepust A-32 w km 8+036,22

Fot. 22 - km 10+250.
Strona prawa - górna warstwa nasypu;
Strona lewa - skropiona podbudowa tłuczniowa

Fot. 23 – km 10+550.
Strona prawa - warstwa podbudowy bitumicznej;
Strona lewa - warstwa wiążąca

Fot. 24 - Budowa nasypów „zbrojonych” w km 14+500. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 25 – km 17+000.
Strona prawa - podbudowa z kruszywa łamanego;
Strona lewa - warstwa wiążąca

Fot. 26 - km 17+200. Budowa ścieku „monolitycznego”

Fot. 27 – km 19+400.
Strona prawa - podbudowa bitumiczna;
Strona lewa - stabilizacja górnej warstwy nasypu cementem

ROBOTY BRANŻOWE:

Fot. 28 - Przebudowa gazociągu D=200 mm w km 4+943

Do góry.

Stan z dnia 13.05.2011.

ROBOTY DROGOWE:

Fot. 1 - Odcinek I - km 10+300.
Strona prawa: I-sza warstwa podbudowy bitumicznej;
Strona lewa: skropiona podbudowa tłuczniowa

Fot. 2 - km 14+100.
Strona prawa: pomiar ilości skropienia emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej;
Strona lewa: podbudowa bitumiczna

Fot. 3 - km 15+800.
Strona prawa: podbudowa z kruszywa;
Strona lew: górna warstwa nasypu.
Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 4 - km 15+800.
Strona prawa: warstwa wiążąca;
Strona lewa: podbudowa bitumiczna; w głębi warstwa wiążąca.
Widok w str. Wrocławia

Fot. 5 – km 16+950 .
Strona prawa: w-wa wiążąca;
Strona lewa: górna warstwa nasypu;
w głębi warstwa mrozoochronna, dalej warstwa podbudowy tłuczniowej

Fot. 6 – km 21+000.
Strona prawa: warstwa wiążąca;
Strona lewa: budowa nasypów na podłożu stabilizowanym wapnem.
Widok w stronę Wrocławia

ROBOTY MOSTOWE:

Fot. 7 - Odcinek I - WN-19 w km 21+157,15.
Montaż rusztowań pod deskowania ustroju nośnego

Fot. 8 - WD-8 w km 7+208,17.
Betonowanie elementów podpory nr 3

Fot. 9 - WD-8 – zbrojenie podpory

Fot. 10 – WD-3 – zamykanie szalunków podpory przed betonowaniem

KONTROLA BUDOWY PRZED RADĄ BUDOWY W DNIU 13.05.2011 R.

Fot. 11 – Odcinek I - WD 14/15 w km 14+667,02

Fot. 12 - Przejazd kolejowy w drodze dojazdowej przy WD-2 w km 1+255,25

Do góry.

Stan z dnia 05.05.2011.

W kwietniu 2011 r., Wykonawca w dalszym ciągu intensyfikował roboty budowlane na całym odcinku Kontraktu etapu I i utrzymał dobre tempo prac projektowych.

Wykonawca w minionym okresie realizował wymienione poniżej prace projektowe związane z Projektami Wykonawczymi:

 • PW drogi - urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • PW drogi - ogrodzenie drogi,
 • PW dróg poprzecznych dla sekcji IA, I B,
 • PW dróg dojazdowych dla sekcji I A, IB
 • PW kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających dla sekcji IA, IB oraz dla dróg poprzecznych,
 • PW urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla całej długości realizowanej drogi,
 • PW budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z ujęciem wody i Stacją Uzdatniania Wody na terenie MOP „Michałowice”,
 • PW ustroju nośnego dla obiektów WN-5, WN-6, WD-8, WN-9, WN-11, WN-12, WN-13, WN-16, WN-17, WN-18, WN-19, WN-20,
 • PW wyposażenia dla WN-5, WN-7, WN-9, WN-11, WN-12, WN-13, WD-14/15, WN-16, WN-17, WN-18, WN-19, WN-20,
 • PW zieleni dla odcinka od km 12+500 do km 22+593,
 • PW docelowej organizacji ruchu dla całego zadania.

W kwietniu w ramach robót drogowych Wykonawca prowadził następujące działania:

 • montaż budek dla nietoperzy
 • roboty przygotowawcze,
 • odhumusowanie trasy głównej w km 1+500-2+100, 2+700-5+800, 7+700-8+100, 20+120-20+350,
 • roboty ziemne (wykopy i nasypy) w trasie głównej w km ok. 1+800-2+260, 4+500-4+600, 4+800-4+900, 5+560-5+800, 6+600-7+130, 7+350-7+500, 8+800-9+450, 9+650-10+000, 11+700-12+200, 12+480-12+980, 13+200-14+100, 14+470-15+200, 16+900-17+700, 18+900-19+300, 20+500-21+100, 21+300-21+900
 • stabilizację podłoża gruntowego – sukcesywnie na odcinkach odhumusowanych,
 • warstwę mrozoochronną w km 10+000-10+625, 1+500-10+900, 15+700-16+300, 16+700-17+250, 18+125-18+365, 19+900-20+500,
 • podbudowę z kruszywa łamanego w km 10+050-10+900, 16+700-18+640,
 • podbudowę z betonu asfaltowego w km 15+200-15+840, 16+700-17+250, 17+710-18+640, 20+600-21+100,

W ramach robót mostowych Wykonawca w kwietniu 2011 r. realizował następujące zakresy:

 • roboty przygotowawcze,
 • fundamenty dla obiektów: WN-6, WD-8 dla dwóch nitek, WN-11, WN-13,
 • podpory obiektu WD-3 dla dwóch nitek, WD-8 dla dwóch nitek, WN-9, WN-12, WD-14/15 dla dwóch nitek, WN-17.

W związku z wydaniem przez DSDiK we Wrocławiu uzgodnienia PW dla obiektu WD-2 i wynikającym z treści tego uzgodnienia obowiązkiem uzyskania regulaminu pracy na terenie kolejowym i przekazania terenu kolejowego przez użytkownika terenu nie rozpoczęto prac związanych z wykonaniem obiektu WD-2.

W kwietniu 2011 r. Wykonawca był zaangażowany w następujące roboty branżowe:

 • przebudowę sieci 20 kV,
 • przebudowę sieci 110 kV,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowę sieci gazowych,
 • budowę drenażu w pasie rozdziału,
 • budowę kanału deszczowego Φ1200,
 • budowę zbiorników odparowujących, odparowująco-infiltracyjnych i retencyjnych.

Brak końcowego zatwierdzenia regulaminu tymczasowego ruchu pociągów i warunków prowadzenia Robót na terenie kolejowym z DSDiK dla projektu wykonawczego „kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających obejmujących przejście kanałami deszczowymi DN 600 mm pod linią kolejową nr 326 relacji Wrocław (Psie Pole) – Trzebnica”.

Ponadto Wykonawca w ostatnim okresie prowadził naprawę dróg technologicznych. Na obszarze sekcji I realizowane były drogi technologiczne w śladzie dróg dojazdowych.

Na szlakach migracji płazów w miejscach ustalonych z nadzorem i zgodnie z Postanowieniem RDOŚ, Wykonawca prowadził działania związane z ochroną herpetofauny. Systematycznie kontrolowano ustawienia tymczasowych płotków zapobiegających przedostaniu się płazów na Teren Budowy i pod koła transportu budowlanego.

Fot. 1 - Trasa główna, km 20+600. Strona lewa. Układanie podbudowy z BA. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 2 - Trasa główna, km 13+900. Strona lewa. Wykonywanie nasypów. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 3 - Trasa główna, km 18+700. Widok na nasypy i kanalizację D 1200m w stronęWN-18 (Oleśnicy)

Fot. 4 - Trasa główna, km 18+700. Strona prawa i lewa. Widok na nasypy w stronę Wrocławia

Fot. 5 – WN-17 w km 17+276,65. Widok na przyczółek nr 1 i słupy podpory nr 2

Fot. 6 – Trasa główna, km 17+200. Warstwa podbudowy bitumicznej strona prawa i lewa. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - Trasa główna, km 16+000. Strona prawa i lewa. Formowanie w-wy mrozoochronnej. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 8 - Trasa główna, km 16+000. Strona prawa i lewa. Wykonywanie w-wy mrozoochronnej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 9 - Trasa główna, km 15+200. Strona prawa, ułożona podbudowa bitumiczna. Strona lewa, wykonywanie podbudowy tłuczniowej. Widok w stronę Oleśnicy (WN-16)

Fot. 10 – Trasa główna, km 7+000.Wykonywanie nasypów. Widok na WD-8. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 11 – WD 14/15 w km 14+595,70. Widok w stronę Wrocławia na podpory 1 do 5

Fot. 12 - WD-3 w km 1+483,40. Betonowanie przyczółka nr 1

Fot. 13 - WD-3 w km 1+483,40. Widok na zbrojenie i deskowania przyczółka nr 2

Fot. 14 - WN-6 w km 4+237,96. Widok na fundament podpory nr 1

Fot. 15 - WN-7 w km 5+844,20. Widok na izolację przyczółka (podpory) nr 3

Fot. 16 - WD-8 w km 7+208,17. Rozbiórka deskowań podpory nr 2

Fot. 17 - WD-8 w km 7+208,17. Zbrojenie i deskowanie przyczółka (podpory) nr 1

Fot. 18 - WD-8. Montaż zbrojenia i deskowań podpory nr 3

Do góry.