Stan z dnia 22.07.2011.

Padające w ostatnim okresie intensywne opady zakłóciły wykonywanie warstw bitumicznych.

Wykonawca musi zwiększyć wysiłki przy odwadnianiu i osuszaniu terenu budowy.

Część skarp uległa erozji i wymaga naprawy.

Fot. 1 - WN-11 w km 9+520,85 . Montaż rusztowań pod ustrój nośny wiaduktu.

Fot. 2 - WN-12 w km 10+952,51. Montaż deskowań ustroju nośnego.

Fot. 3 - WN-12 w km 10+952,51. Widok na przyczółek nr 3.

Fot. 4 - km 11+233,80. Budowa przepustu drogowego A-56.

Fot. 5 - WN-13 w km 13+187,03. Widok ogólny na przyczółek nr 1.

Fot. 6 - WD 14/15 w km 14+595,50.Widok ogólny most w stronę Oleśnicy. Na pierwszym planie podpora nr 5.

Fot. 7 - WN-5 w km 2+838,31. Widok na przyczółek nr 1.

Fot. 8 - WN-6 w km 4+237,96. Montaż deskowań przyczółka nr 3.

Fot. 9 - WN-5 w km 2+838,31. Montaż deskowań przyczółka nr 1.

Fot. 10 - WD-3 w km 1+483,40. Montaż deskowań ustroju nośnego.

Fot. 11 - WD-2 w km 1+255,25. Zbrojenie fundamentu podpory nr 2.

Fot. 12 - WD-2 w km 1+255,25. Montaż zbrojenia i deskowań przyczółka nr 3.

Fot. 13 - WD-8 w km 7+208,17. Montaż deskowań ustroju nośnego. Problemy z odwodnieniem Placu Budowy z powodu ulewnych deszczy w ostatnich dniach.

Do góry.

Stan z dnia 15.07.2011.

Fot. 1 - WN-13 w km 13+187,03 . Przyczółek podpory nr 3

Fot. 2 - WD 14/15 w km 14+595,70. Kontrola budowy przed Radą Budowy

Fot. 3 - WN-12 w km 10+952,51 . Widok ogólny na wiadukt

Fot. 4 - WN-19 w km 21+157,15. Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Fot. 5 - WN-20 w km 21+971,70. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 6 - WN-19 w km 21+157,15. Betonowanie ustroju nośnego

Fot. 7 - WD-3 w km 1+483,40. Montaż belek ustroju nośnego

Fot. 8 - WD 14/15 w km 14+14+595,70. Montaż zbrojenia poprzecznic uciągających.

Fot. 9 - WN-12 w km 10+952,51. Montaż deskowań ustroju nośnego

Fot. 10 - Widok z km 21+157 na WN-20 w km 21+971,70. Skropiona podbudowa z kruszywa łamanego

Fot. 11 - WN-16 w km 15+666,10. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 12 - km 15+666. Widok na S-8 w stronę Wrocławia

Fot. 13 - km 15+666. Widok ogólny na S-8 w stronę Oleśnicy

Fot. 14 - km 9+500. Widok ogólny na S-8 w stronę Wrocławia

Do góry.

Stan z dnia 08.07.2011.

Fot. 1 - WN-6 w km 4+237,96. Betonowanie podpór pośrednich

Fot. 2 - WN-6 . Betonowanie przyczółka nr 1

Fot. 3 - Przepust A 56- w km 11+233,80. Betonowanie 1 segmentu (składa się z 3) przepustu żelbetowego ramowego (strona prawa)

Fot. 4 - WN-5 w km 2+838,31. Zabetonowany fundament podpory pośredniej i montaż zbrojenia słupów

Fot. 5 - WD-2 w km 1+255,25. Betonowanie fundamentu podpory nr 1

Fot. 6 - WD-3 w km 1+483,40 . Montaż podpór deskowania ustroju nośnego

Fot. 7 - km 3+500. Po prawej warstwa mrozoochronna, po lewej górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

Fot. 8 - km 4+200 . Profilowanie pod warstwę stabilizacji konstrukcyjnej przy WN-6 w km 4+237,96. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 9 - WD-8 w km 7+208,17. Widok ogólny w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - WN-9 w km 8+571,17. Widok na wiadukt w stronę Łoziny

Fot. 11 - WN-11 w km 9+571,17. Widok ogólny na wiadukt w stronę Oleśnicy

Fot. 12 - km 10+200. Widok na S-8 w stronę Oleśnicy.

Fot. 13 - km 10+300. Po prawej składowisko kruszyw. W głębi WN-12 w km 10+952,51

Fot. 14 - WN-12 w km 10+952,51. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 15 - km 12+250 Po prawej skropiona podbudowa bitumiczna. Po lewej warstwa wiążąca

Fot. 16 - km 12+700. Po prawej wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego, po lewej podbudowa bitumiczna

Fot. 17 - km 12+900. Po prawej wykonywanie podbudowy bitumicznej, po lewej podbudowa z kruszywa łamanego

Fot. 18 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 19 - WN-16 w km 15+666,10. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 20 - km 16+500. Po obu stronach podbudowa bitumiczna. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 21 - km 16+500. Po obu stronach podbudowa bitumiczna. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 22 - WN-17 w km 17+278,65. Widok ogólny w stronę Oleśnicy

Fot. 23 - km 18+200. Widok na S-8 w stronę Wrocławia

Fot. 24 - km 18+200. Widok ogólny na S-8 w kierunku Oleśnicy

Fot. 25 - WN-18 w km 19+059,82. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 26 - WN-19 w km 21+157,15. Widok w stronę Sycowa

Fot. 27 - WN-20 w km 21+971,70. Widok w stronę Sycowa

Fot. 28 - km 22+100. Widok na WN-20 w stronę Wrocławia

Fot. 29 - km 22+100. Widok na wyjazd z S-8 na dr kr. nr 8 (obwodnicę Oleśnicy). Koniec Odcinka III (Etapu I)

Do góry.

Stan z dnia 01.07.2011.

W miesiącu czerwcu 2011 r. Wykonawca realizował poniżej wymienione prace projektowe związane z Projektami Wykonawczymi:

PW drogi – ciąg główny dla sekcji IA,

PW drogi - urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

PW drogi - ogrodzenie drogi,

PW dróg poprzecznych i dojazdowych dla sekcji IA, I B, IIA,

PW kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających dla sekcji IA, IIIA, oraz dla dróg poprzecznych,

PW urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla całej długości realizowanej drogi,

PW MOP Michałowice – projekt drogowy,

PW elementów małej architektury na MOP Michałowice,

PW ustroju nośnego dla obiektów WN-9,

PW wyposażenia dla WD-2, PE-4, WN-5, WN-6, WN-7, WD-8, WN-9, PE-10, WN-11, WN-12, WN-13, WN-16, WN-17, WN-18, WN-19, WN-20,

PW docelowej organizacji ruchu dla całego zadania

PW oświetlenia węzła Łozina,

PW oświetlenia terenu MOP Michałowice Północ,

PW podpór palowych dla ekranów akustycznych,

PW wypełnienia panelami na odcinkach typowych,

PW elementów indywidualnych i detali architektonicznych ekranów akustycznych.

Roboty drogowe i branżowe w czerwcu 2011 r.:

roboty przygotowawcze,

odhumusowanie trasy głównej –zakończenie robót,

roboty ziemne (wykopy i nasypy) w trasie głównej,

stabilizację podłoża gruntowego – sukcesywnie na odcinkach odhumusowanych,

warstwę mrozoochronną,

podbudowę z kruszywa łamanego,

podbudowę z betonu asfaltowego,

warstwę wiążącą z betonu asfaltowego,

przebudowę sieci 20 kV,

przebudowę sieci 110 kV,

budowę zasilania MOP,

przebudowę linii telekomunikacyjnych,

przebudowę sieci gazowych,

budowę drenażu w pasie rozdziału,

umocnienie rowów płytami ażurowymi,

ścieki drogowe monolityczne,

wykonywanie wpustów deszczowych w sekcji I, II, III.

budowę zbiorników odparowujących, odparowująco-infiltracyjnych i retencyjnych.

Roboty mostowe w czerwcu 2011 r.:

roboty przygotowawcze,

posadowienie dla obiektu WN-5,

fundamenty obiektów WD-2, WN-5

podpory obiektu WN-6, WD-8 dla dwóch nitek, WN-9, WN-11, WN-12, WN-13, WD-14/15 dla nitki południowej, WN-17, WN-18,

układanie belek prefabrykowanych dla obiektu WD-14/15 – nitka północna,

szalowanie ustroju nośnego dla obiektu WD-3, WN-7, WD-8 dla nitki lewej, WN-9, WN-12, WN-16, WN-19, WN-20.

W dniu 29.06.2011 r. wykonano przelot samolotem nad realizowaną inwestycją.

Poniższe zdjęcia pokazują wykonywane zadanie.

ROBOTY MOSTOWE

Fot. 1 - WD – 2 – KM 1+255,25

Fot. 2 - WD – 2 i WD – 3

Fot. 3 - WD - 3 – km 1+483,40

Fot. 4 - WD - 3 – km 1+483,40

Fot. 5 - WN – 6 – km 4+237,96

Fot. 6 - WN – 7 – km 5+844,20

Fot. 7 - WN – 7 – km 5+844,20

Fot. 8 - WN – 7 – km 5+844,20

Fot. 9 - WD – 8 – km 7+208,17

Fot. 10 - WN – 9 – km 8+571,17

Fot. 11 - WN – 11 – km 9+520,85

Fot. 12 - WN – 12 - km 10+952,51

Fot. 13 - Przepust A 56 w km 11+233,80

Fot. 14 - WN – 13 – km 13+187,03

Fot. 15 - WD 14/15 – km 14+595,70

Fot. 16 - WN 16 – km 16+666,10

Fot. 17 - WN -17 – km 17+278,65

Fot. 18 - WN – 18 – KM 19+059,82

Fot. 19 - WN – 18 – KM 19+059,82

Fot. 20 - WN – 19 – km 21+157,19

Fot. 21 - WN – 19 – km 21+157,19

Fot. 22 - WN – 20 – km 21+971,70

Fot. 23 - WN – 20 – km 21+971,70

ROBOTY DROGOWE

Fot. 24 - Widok na przejazd Bukowina – km 5+844

Fot. 25 - Podbudowa z masy bitumicznej na obydwu jezdniach – km ok. 9+500 ÷ 10+800

Fot. 26 - Widok na km 11+500 ÷ 12+500

Fot. 27 - Widok na Przejazd Stępiń

Fot. 28 - Widok na zbiorniki retencyjne w km 17+350

Fot. 29 - Widok na km 19+000 20+000

Fot. 30 - Węzeł Dąbrowa – km 21+972

Fot. 31 - Węzeł Dąbrowa – km 21+972

Do góry.