Stan z dnia 31.05.2010.

W okresie pierwszych trzech tygodni maja 2010 r. Inwestor i Przedstawiciele Nadzoru oceniali wersję roboczą Projektu Budowlanego, dostarczonego przez Wykonawcę – SKANSKA S.A.

Wykonawca zaproponował kilka własnych rozwiązań projektowych i wnosi o wprowadzenie zmian w zamówionym przez GDDKiA zadaniu inwestycyjnym opisanym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, uściślonym jeszcze podczas przetargu pytaniami oferentów i odpowiedziami Zamawiającego.
Zamawiający zbada na ile korzystne są propozycje zmian dla realizacji Kontraktu. Podejmie odpowiednie decyzje analizując opinie i ekspertyzy budowlane dostarczone przez Wykonawcę, Centralę GDDKiA i nadzór inwestorski (Inżyniera Kontraktu). Na najbliższe tygodnie są to problemy do pilnego rozwiązania i rozstrzygnięcia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

PRACE PROJEKTOWE:

Po rozwiązaniu problemów w zakresie oceny rozwiązań Wykonawcy będzie można zakończyć Projekt Budowlany. Wykonawca będzie musiał uzyskać wiele nowych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, opinii, ponieważ rozwiązania Wykonawcy są nowe, inne od materiału pomocniczego przekazanego przez Zamawiającego wraz z PFU.

Na tym etapie należy również zagwarantować spójność rozwiązań z powtórnym raportem oceniającym oddziaływanie przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko naturalne (ROŚII).

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

W okresie, gdy projektanci Wykonawcy tworzą ostateczną wersję Projektu Budowlanego, Wykonawca na terenie przyszłego Placu Budowy przygotowuje się i poprowadzi wyprzedzające prace przygotowawcze na podstawie złożonych wniosków do UW, w zakresach dopuszczonych przepisami Prawa Budowlanego.

W czerwcu 2010 r. zaplanowane są roboty budowlane przy wykonaniu tymczasowych dróg technologicznych wzdłuż trasy S8.

W maju 2010 r. Wykonawca zlecił saperom sprawdzenie całego terenu inwestycji i saperzy systematycznie przeczesują teren.

Ponadto Wykonawca rozpoczął oczyszczanie rowów melioracyjnych i zabiegi konserwacyjne na odcinkach znajdujących się na terenie inwestycji.

Projektanci projektują, a przyroda cieszy się wiosną - ok. km 34+000

Fot. 1 Wykonano: 04.05.2010r.

Fot. 2 Wykonano: 04.05.2010r.

Saperzy sprawdzają teren budowy przy WD 7 w km ok. 39+700, aby bezpiecznie mogły odbywać się prace budowlane

Fot. 3 Wykonano: 14.05.2010r.

Fot. 4 Wykonano: 14.05.2010r.

i odnajdują różne metalowe przedmioty

Fot. 5 Wykonano: 17.05.2010r.

starą broń, niewybuchy

Fot. 6 Wykonano: 17.05.2010r.

a nawet podkowę na szczęście przy realizacji S8

Fot. 7 Wykonano: 14.05.2010r.

Archeolodzy kończą badania na wyznaczonych stanowiskach w rejonie Sycowa na końcówce Kontraktu

Fot. 8 Wykonano: 05.05.2010r.

a rzepak kwitnie wokół stanowisk

Fot. 9 Wykonano: 05.05.2010r.

Do góry.