Stan z dnia 02.07.2010.

Wykonawca i Zamawiający w czerwcu 2010 r. prowadzili ustalenia dla uzgodnienia przebiegu niwelety dla drogi S-8, przeprowadzając szczegółową analizę rozwiązania przygotowanego przez projektantów Wykonawcy.

Strony Kontraktu zaangażowane w realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego skupiają swoje działania na rozwiązywanie problemów projektowych.

PRACE PROJEKTOWE:

Po dyskusjach z Głównym Projektantem, Wykonawca wprowadził korekty w swoich rozwiązaniach w zakresie przebiegu niwelety drogi ekspresowej S 8.

W nadchodzącym miesiącu będą uzgodnione robocze rozwiązania dróg wewnętrznych, odwodnienia drogi S 8, i obiektów inżynierskich w zakresie technologii wykonania, fundamentowania.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

Od 21 czerwca 2010 r. rozpoczęły się roboty budowlane przy wykonywaniu tymczasowych dróg technologicznych wzdłuż trasy S-8, na podstawie dokonanego zgłoszenia do UW.
Wykonawca zakończył sprawdzanie całego terenu inwestycji przez saperów.
Ponadto Wykonawca zakończył już oczyszczanie rowów melioracyjnych, zabiegi konserwacyjne na odcinkach znajdujących się na terenie inwestycji.

Po uzyskaniu zgody na zrealizowanie dodatkowych badań geologiczno – inżynierskich, Wykonawca wykona dodatkowe odwierty w miejscach posadowienia obiektów inżynierskich.

Saperzy „przeczesują” teren budowy. Obecnie cały teren został przebadany.

Fot. 1 Km 44+900
Wykonano: 02.06.2010r.

Badania archeologiczne w rejonie Sycowa

Fot. 2 Wykonano: 10.06.2010r.

Fot. 3 Wykonano: 10.06.2010r.

Oczyszczony rów przy WD 7 – km ok. 39+700.

Fot. 4 Wykonano: 09.06.2010r.

Prace przy wykonywaniu drogi technologicznej DT2 przy WD2 – km 32+650 ÷ 33+000

Fot. 5 Profilowanie koryta
Wykonano: 23.06.2010r.

Fot. 6 Wykonanie rowów technologicznych wzdłuż drogi
Wykonano: 28.06.2010r.

Fot. 7 Koryto drogi po zagęszczeniu
Wykonano: 24.06.2010r.

Fot. 8 Badanie zagęszczenia na drodze DT2
Wykonano: 05.05.2010r.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze przed pozwoleniem na budowę:

Fot. 9 Usunięcie ściółki z terenów leśnych ok. km 32+000
Wykonano 08.06.2010r.

Fot. 10 Tymczasowe zabezpieczenie terenu przed wodą opadową w km ok. 31+000 do km 32+ 150
Wykonano: 16.06.2010r.

Fot. 11 Załadunek gałęzi - ok. km 54+550
Wykonano 15.06.2010 r.

Wykonywana jest droga technologiczna DW07 od km 33+000

Fot. 12 Zagęszczanie podłoża gruntowego na drodze DW07 Wykonano: 30.06 2010 r.

Fot. 13 Wzmocnienie nawierzchni oraz rów technologiczny w ciągu drogi DW07 Wykonano: 30.06.2010 r.

Fot. 14 Czyszczenie nawierzchni przy WD17 – km 54+550
Wykonano: 15.06.2010 r.

Prowadzone prace nie płoszą zwierzyny, co dokumentują poniższe zdjęcia:

Fot. 15 Lewy profil
Wykonano: 09.06.2010r.

Fot. 16 Prawy profil
Wykonano: 09.06.2010r.

Do góry.