Stan z dnia 31.07.2010.

W lipcu 2010 r. Wykonawca otrzymał ostateczne decyzje Zamawiającego w sprawie zaproponowanych własnych rozwiązań autorskich Wykonawcy przedstawianych w wersji roboczej Projektu Budowlanego, które dotyczyły:

  • przebiegu niwelety drogi ekspresowej S 8 (pozytywna decyzja Zamawiającego zatwierdzająca rozwiązanie),
  • wprowadzenia metody prefabrykacji ustrojów nośnych dla znacznej grupy obiektów inżynierskich wytypowanych przez Wykonawcę (negatywna decyzja Zamawiającego dla wszystkich propozycji Wykonawcy),
  • WD-1 – wiaduktu nad drogą ekspresową S 8 w ciągu łącznicy węzła Cieśle, WD-5 – wiaduktu nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1465 D, w których to rozwiązaniach Wykonawca zaproponował zmiany schematu statycznego i skrócenie długości obiektów (negatywna decyzja Zamawiającego dla obu propozycji).

Zamawiający zakończy w sierpniu 2010 r. proces decyzyjny dotyczący dróg dojazdowych. Należy spodziewać się pozytywnej decyzji Kierownika Projektu niezwłocznie po dostarczeniu przez Wykonawcę zamiennych rysunków na drogi dojazdowe w rejonie WD-1 i WD-5.

PRACE PROJEKTOWE:

Wykonawca sporządził dla obiektów inżynierskich WD-9, WD-11, WD-12, WD-15 i MS-10 własną wersję rozwiązań, w których posiadając pozytywną opinię Inżyniera, zmienił nieznacznie lokalizację obiektów i kąt skosu (skrzyżowanie osi obiektu z osią przeszkody), zachowując minimalne długości obiektów.

Dla takich rozwiązań projektowych, które są korzystne dla realizacji Kontraktu, Wykonawca oczekuje końcowego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca na koniec lipca 2010 r. potwierdził, że stosując się do decyzji Zamawiającego, znacząca część rozwiązań projektowych w końcowej wersji PB będzie powrotem do rozwiązań projektowych zgodnych z „materiałami pomocniczymi” dołączonymi przez Zamawiającego do Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

W zakresie rozwiązań dotyczących posadowienia obiektów inżynierskich prowadzona jest oddzielna dyskusja.

Ustalenia są prowadzone z udziałem Przedstawicieli Stron zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego.

Wykonawca proponuje własne metody posadowienia i technologie wzmacniania podłoża gruntowego w obszarach posadowienia na podstawie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz na podstawie wyników z dodatkowych badań geologicznych (odwiertów na terenie Inwestycji) zrealizowanych przez Wykonawcę zgodnie z uzyskaną decyzją na ich przeprowadzenie jako „aneks do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej”.

Propozycje Wykonawcy oparte są na obliczeniach jego projektantów i stanowią także wybory Wykonawcy, uszczegółowione na podstawie wyników z dodatkowych badań geologicznych.

Zamawiający i Wykonawca współdziałają w pracach nad:

  • końcową wersją powtórnego raportu oceniającego oddziaływanie przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko naturalne, dostosowaną do rozwiązań projektowych, które ostatecznie będą stanowić elementy gotowego PB składanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
  • zastosowaniem na Kontrakcie barier ochronnych drogowych i mostowych ze znakiem CE, tak aby spełnione były przepisy prawa zmienione od 01.01.2010 r. i wytyczne stosowania barier ochronnych wydane przez GDDKiA i wszystko w pełnym skoordynowaniu z rozwiązaniami sporządzonego PB.

Wykonawca, według obowiązującego „Programu” na realizację prac projektowych i robót na Kontrakcie, planuje złożenie kompletnego wniosku o PnB 06.10.2010 r.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

W lipcu 2010 r. Wykonawca, na podstawie dokonanego zgłoszenia do UW, kontynuował roboty budowlane przy wykonywaniu tymczasowych dróg technologicznych wzdłuż trasy S-8.

Mimo utrudnień w przygotowaniu podłoża gruntowego, powodowanych przez opady deszczu, Wykonawca przewiduje ukończenie tymczasowych dróg technologicznych (ponad 10,2 km) zgodnie z harmonogramem ich wykonania, tj. przed złożeniem wniosku o PnB.

Wykonawca uzgodnił z Władzami Lokalnymi i zarządami dróg trasy dowozu na Teren Budowy dla masowych dostaw.

Aktualnie Wykonawca, stosownie do ustaleń i dokonanych zgłoszeń, realizuje zakresy robót budowlanych przy remontach dróg gminnych w rejonie Oleśnicy.

Wykonawca zaplanował szereg działań, aby na czas realizacji Kontraktu, po uzyskaniu PnB, posiadać opracowania zawierające aktualne:

  • inwentaryzacje stanu technicznego dróg dojazdowych dla dostaw na Teren Budowy
  • inwentaryzacje techniczne budynków znajdujących się przy trasach dostaw.

Wykonawca sporządził i rozpoczął procedurę zatwierdzania z zarządcami dróg projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu wraz z wjazdami i wyjazdami na Budowę.

Fot. 1 Badania VSS na drodze technologicznej.
Wykonano: 01.07.2010r.

Fot. 2 Droga technologiczna w km 33+000 oraz załadunek humusu.
Wykonano: 05.07.2010r.

Fot. 3 Droga technologiczna w km 33+000.
Wykonano: 01.07.2010r.

Fot. 4 Droga technologiczna w km 33+200.
Wykonano: 01.07.2010r.

Fot. 5 Droga technologiczna w km 34+000 - widok na Cieśle.
Wykonano: 08.07.2010r.

Fot. 6 Droga technologiczna w km 47+800.
Wykonano: 16.07.2010r.

Fot. 7 Prace archeologiczne w km 52+500 str. poł. S-8.
Wykonano: 13.07.2010r.

Fot. 8 Prace archeologiczne w km 52+500 strona południowa S-8.
Wykonano: 13.07.2010r.

Fot. 9 Przegląd wykonywanych prac z Insp. Robót.
Wykonano: 07.07.2010r.

Fot. 10 Wzmocnienie podłoża drogi technologicznej w km 32+800.
Wykonano: 06.07.2010r.

Fot. 11 Zahumusowanie prac archeologicznych w km 52+700 str połudn. S-8.
Wykonano: 13.07.2010r.

Fot. 12 Zbiór rzepaku w km 47+000.
Wykonano: 21.07.2010r.

Do góry.