Stan z dnia 06.10.2010.

W dniu 06.10.2010 r. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, złożył kompletny wniosek o PnB łącznie z raportem ponownie przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko (ROŚ II).
Do wniosku zostały dołączone zatwierdzone przez Zamawiającego wszystkie elementy Projektu Budowlanego, które Wykonawca ostatecznie ukończył w dniu 01.10.2010 r., dokonując uzupełnień i korekt zaleconych przez posiedzenie ZOPI.

Rozpoczęcie Stałych Robót kontraktowych spodziewane jest po uzyskaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego na Kontrakt etapu II i uzyskaniu zaświadczenia ostateczności tej decyzji, prawdopodobnie po sezonie zimowym 2010/2011 – w marcu 2011 r.

PRACE PROJEKTOWE:

Aktualnie Wykonawca zaangażował zespół projektantów do sporządzenia Projektów Wykonawczych.
Wykonawca planuje dostarczenie do przeglądu i zatwierdzenia większość PW dla robót drogowych, mostowych i robót uzbrojenia terenu.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

W październiku 2010 r. Wykonawca zakończy realizację odcinków tymczasowych dróg technologicznych, których łączna długość wynosi ok. 10 200 m (zaawansowanie w dniu złożenia wniosku o PnB około 90 %).

Wkrótce Wykonawca przedłoży do opiniowania plan zagospodarowania głównego Zaplecza Wykonawcy oraz dodatkowych zapleczy i tymczasowych składowisk na materiały do budowy nasypów.

Nadzór archeologiczny w trakcie przeglądu Terenu Inwestycji w śladzie projektowanej drogi ekspresowej S-8 etapu II wskazał na 11 nowych lokalizacji, które stanowią potencjalne i priorytetowe stanowiska do ratowniczych badań archeologicznych.
Dokonano zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po inspekcji w terenie podejmie decyzję o potrzebie badań dalszych ratowniczych badań archeologicznych.
Po uzyskaniu PnB badania archeologiczne mogą znaleźć się na ścieżce krytycznej wykonania prac kontraktowych.

Wykonawca w dalszym ciągu uzgadnia z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu GDDKiA o/Wrocław projekty Tymczasowych organizacji Ruchu na okres Budowy wiaduktów nad czynnym odcinkiem DK-8 w rejonie Sycowa. Wykonawca powiadamia Inwestora, iż realizacja obiektów inżynierskich w technologii „na mokro” z dużą ilością rusztowań wymusza objazdy i kilka faz zmiany organizacji ruchu, co znacznie obniży przepustowość pojazdów na DK-8 w okresie wykonywania wiaduktów.
Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GDDKiA oczekuje na dostarczenie przez Wykonawcę skorygowanej wersji projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku DK-8, w szczególności w rejonie Sycowa.
Wykonawca pracuje nad nową wersją propozycji i w związku z tym wnioskuje o możliwość zastosowania prefabrykacji dla wykonania ustrojów nośnych wiaduktów nad czynną DK-8.

Drogi technologiczne wykonywane przed pozwoleniem na budowę
- DT7 – km

Fot. 1 wykonano 10.09.2010 r. - odhumusowanie – ok. km 38+400

Fot. 2 odhumusowanie przy PZ6 – ok. km 37+800

- DT8

Fot. 3 wykonano 21.09.2010 r. - rozkładanie kruszywa – ok. km 36+900

- DT10

Fot. 4 odhumusowanie – ok. km 44+000

- DT12

Fot. 5 odhumusowanie – ok. km 44+900

Fot. 6 wykonano 06.09.2010 r. - przepust pod zjazdem na DT – ok. km 44+970

Fot. 7 wykonano 23.09.2010 r. - rozkładanie kruszywa – ok. km 44+600

Fot. 8 wykonano 23.09.2010 r. - rozkładanie kruszywa – ok. km 44+600

- DT13

Fot. 9 wykonano 30.09.2010 r. - przejazd z DT13 na drogę gminną – ok. km 45+870

Fot. 10 wykonano - 06.09.2010 r. - ustalenie rzędnych przepustu pod zjazdem na DT13 – ok. km 44+970

Oczyszczony rów przy WD11 – ok. km 45+000

Fot. 11

Przygotowanie placu składowego – ok. km 32+300

Fot. 12 wykonano 30.09.2010 r.

Do góry.