Stan z dnia 18.10.2010.

Wykonawca wkrótce zakończy realizację tymczasowych dróg technologicznych o łącznej długości około 10 200 m.
Ponadto, w porozumieniu z władzami lokalnymi, Wykonawca systematycznie wzmacnia odcinki dróg gminnych, które będą stanowić drogę dostaw materiałowych na Plac Budowy.

Wykonawca kończy sporządzanie planów zagospodarowania głównego zaplecza Wykonawcy, zapleczy pomocniczych, w tym także mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych.

PRACE PROJEKTOWE:

Wykonawca w dniu 22.10.2010 r. dostarczył do Nadzoru Harmonogram przedkładania do przeglądu i zatwierdzania Projektów Wykonawczych. Zdecydowana większość PW ma być dostarczona do końca 2010 r.

Dokumentacja zdjęciowa z przeglądu budowy z dnia 08.10.2010 r.:

Fot. 1 - nawierzchnia z kruszywa na DT7 km 36+900

Fot. 2 - odwodnienie DT7 km 38+400

Fot. 3 - odhumusowanie DT-MOP 32+600

Fot. 4 - odhumusowanie DT-MOP 32+600

Fot. 5 - wytyczenie miąższości nawierzchni z kruszywa na DT9 km 38+500

Fot. 6 - skarpowanie rowów przy DT9 km 38+520

Fot. 7 - ogrodzenie zbiornika przy DT9 km 38+657

Fot. 8 - odwodnienie na DT9 km 38+500

Do góry.