Stan z dnia 16.06.2011.

CIEKAWOSTKI

Wczesną wiosną 2011 r. przy budowie drogi S-8 zostało znalezione nowe zajęte gniazdo bielika Haliaeetus albicilla. Nowy rewir para bielików założyła w bliskim sąsiedztwie planowanej trasy S-8, a samo gniazdo zostało wybudowane na dębie około 40 m od skraju lasu i 90 m od drogi dojazdowej.

Taka lokalizacja budziła niepokój, jeśli chodzi o pomyślny przebieg lęgu ze względu na planowane rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji S-8.

Pierwsza kontrola ornitologiczna miała miejsce w połowie maja 2011 r. Na budowie nie wykonywano jeszcze żadnych prac, nie było ludzi ani pracującego sprzętu. Nie chcąc niepokoić ptaków obserwację prowadzono z odległości ponad 100m. Wtedy zauważono w gnieździe młodego ptaka, którego wiek został oceniony na 5-6 tygodni.

Druga kontrola miała miejsce w czerwcu 2011 r., której celem było potwierdzenie lęgu w gnieździe oraz obserwacja ptaków dorosłych.

W dniu 16.06.2011 r. ponownie skontrolowano gniazdo. Tym razem z niewielkiej odległości. Celem było określenie liczby piskląt w gnieździe. Okres ten jest najlepszy do oceny tzw. udatności lęgu ze względu na to, że pisklęta są już wyrośnięte i zwykle stoją na gnieździe lub na konarach. Poza tym nie mieszczą się już w gnieździe, dzięki czemu są stosunkowo łatwo policzalne.

Ku zaskoczeniu nadzoru ornitologicznego w gnieździe stwierdzono aż trzy młode bieliki. Trojaczki u orła bielika zdarzają się bardzo rzadko. Świadczy to o dobrej lokalizacji gniazda oraz dobrych warunkach dla wykarmienia trzech piskląt.

Pisklęta były całkowicie wyrośnięte i nie miały już śladu puchu na głowie, co oznacza gotowość do opuszczenia gniazda.

Podczas ostatniej obserwacji prowadzone były już prace budowlane. Jednakże bieliki nie odczuwały lęku i nie niepokoiły się. Prace budowlane nie miały większego wpływu na przebieg lęgu.

Nadzór ornitologiczny będzie prowadził kolejne kontrole w celu potwierdzenia opuszczenia gniazda przez młode ptaki oraz określenia miejsca ich przebywania i zachowania po wyjściu z gniazda.

Do góry.

Stan z dnia 15.06.2011.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawcy prace ruszyły „pełną parą”

Fot. 1 - Rozpoczęcie robót odhumusowania trasy głównej w km 33+000

Fot. 2 - Rozpoczęcie robót odhumusowania trasy głównej w km 33+000

Fot. 3 - Rozpoczęcie robót odhumusowania trasy głównej w km 33+000

Fot. 4 - Rozpoczęcie robót odhumusowania trasy głównej w km 33+000

Fot. 5 - Badanie zagęszczenia podłoża przez laboratorium GDDKiA w km 31+700÷900

Fot. 6 - Widok na przygotowany pdcinek podłoża do badań – sekcja II km 37+000÷37+300

Fot. 7 - Wykop na trasie S-8 w km 32+800

Fot. 8 - Widok na przygotowane podłoże do badań zagęszczenia w km 33+900÷34+150

Fot. 9 - Wykonywanie pierwszej warstwy nasypu w km 33+650÷33+900

Fot. 10 - Wykonywanie pierwszej warstwy nasypu w km 33+650÷33+900

Fot. 11 - Przygotowywanie podłoża pod nasyp na sekcji I w km 31+700÷900

Fot. 12 - odhumusowanie trasy S-8 w km 35+400

Fot. 13 - Zwilżanie drogi technologicznej w km 32+250

Fot. 14 - Wykopy na trasie S-8 w km 32+450

Do góry.

Stan z dnia 09.06.2011.

Wykonawca etapu II w dniu 09.06.2011r. przejął od Zamawiającego Plac Budowy, niezwłocznie przystąpił do wykonania prac przygotowawczych i w ślad za tymi pracami do realizacji Robót Kontraktowych.

Do góry.

Stan z dnia 02.06.2011.

Wykonawca oczekuje na uprawomocnienie Decyzji Pozwolenia na Budowę. Spodziewana jest na dzień 09.06.2011 r.

Kontynuowane są obserwacje przyrodnicze dotyczące zlokalizowanego gniazda bielika w pobliżu projektowanego MS-3.

Eksperci Inżyniera ds. ochrony środowiska w maju 2011 r. lokalizowali wzdłuż zaplanowanej do wykonania trasy S-8 cenne obszary przyrodnicze, stanowiące siedliska płazów i potencjalne szlaki ich migracji.

Wykonawca rozpoczął organizowanie tymczasowego składowiska kruszywa w rejonie węzła Syców Zachód około km 48+330.

Wykonawca jest w pełni zmobilizowany do wybudowania i rozruchu Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w pobliżu Placu Budowy.

Do góry.