Stan z dnia 24.06.2012.

Fot. 1 - podbudowa z kruszywa w km 29+800, nitka lewa (początek zakresu)

Fot. 2 - wykonanie stabilizacji w km 30+600 ÷ 31+000 nitka lewa i prawa

Fot. 3 - MOP JONAS Południe w km ok. 32+500

Fot. 4 - zahumusowany i obsiany pas rozdziału w km 32+500

Fot. 5 - DD02 w km ok. 32+750 - podbudowa z kruszywa

Fot. 6 - podbudowa z kruszywa w km 32+800 ÷ 32+950 nitka prawa - pod WD-2

Fot. 7 - zahumusowana i obsiana skarpa w km 33+600 ÷ 34+200 jezdnia lewa

Fot. 8 - MS-4 w km 34+300,00

Fot. 9 - obróbka wpustu 35+900 P

Fot. 10 - WD-5 w km 36+396,00 - widok od strony Ligoty Polskiej

Fot. 11 - zasypki PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 12 - zasypki PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 13 - wykonywanie stożków na WD-7 w km 39+736,63

Fot. 14 - roboty naprawcze po rozmyciach skarp w km 39+800

Fot. 15 - wykonywanie warstwy wiążącej km 40+700 - strona prawa

Fot. 16 - MS-8 w km 41+611,12 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki północnej

Fot. 17 - rów i skarpa w km 41+700

Fot. 18 - WD-9 w km 43+146,17 - montaż krawężników i desek gzymsowych

Fot. 19 - MS-10 w km 43+847,00 - montaż desek gzymsowych

Fot. 20 - trasa główna - rów km w km 44+500

Fot. 21 - nasyp WD-11 w km 44+972,66 od strony południowej – 23.06.2012 r.

Fot. 22 - profilowanie skarp w km 47+600

Fot. 23 - WD-13 w km 48+330,60 - budowa muru oporowego Terra Class

Fot. 24 - WD-13 w km 48+330,60 - izolacja pod kapami chodnikowymi

Fot. 25 - WD-14 w km 49+161,42 - kapy chodnikowe

Fot. 26 - WD-15 w km 50+723,41 - montaż zbrojenia ustroju nośnego - 22.06.2012 r.

Fot. 27 - MOP SYCÓW PŁD w km 52+000 - wymiana gruntu

Fot. 28 - MOP SYCÓW PŁD w km 52+000 -zagęszczanie warstwy nasypu

Fot. 29 - MOP SYCÓW PŁN w km 52+700 - ustawianie krawężników

Fot. 30 - WD-16 w km 52+935,76 - kapy chodnikowe

Fot. 31 - frezowanie - jezdnia płd. km 53+350-54+300

Fot. 32 - WD-17 w km 54+548,52 - demontaż konstrukcji wsporczej deskowania - 22.06.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 17.06.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - po demontażu konstrukcji wsporczej - 14.06.2012 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - zmontowane zbrojenie płyty najazdowej P1 - 14.06.2012 r.

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657,00 - płyta przejściowa P5 - przygotowana do betonowania - 14.06.2012 r.

Fot. 4 - WD-1 w km 30+657,00 - płyta pomostowa - elementy przygotowane do montażu - 14.06.2012 r.

Fot. 5 - WD-2 w km 32+852,30 - widok obiektu - 14.06.2012 r.

Fot. 6 - WD-2 w km 32+852,30 - poprzecznica P1 po rozszlowaniu i demontażu konstrukcji wsporczej - 14.06.2012 r.

Fot. 7 - WD-2 w km 32+852,30 - papa pod kapą chodnikowwą - 14.06.2012

Fot. 8 - WD-2 w km 32+852,30 - widok pomostu - krawężniki przygotowane do montażu - 14.06.2012 r.

Fot. 9 - MS-4 w km 33+573,00 - betonowanie ustroju nośnego - nitka lewa 12.06.2012 r.

Fot. 10 - MS-4 w km 33+573,00 - betonowanie ustroju nośnego - nitka lewa - 12.06.2012 r.

Fot. 11 - MS-4 w km 33+573,00 - betonowanie ustroju nośnego - nitka lewa

Fot. 12 - MS-4 w km 33+573,00 - montaż krawężnika - nitka prawa - 14.06.2012 r.

Fot. 13 - MS-4 w km 33+573,00 - płyta pomostowa po betonowaniu - nitka lewa - 14.06.2012 r.

Fot. 14 - WD-5 w km 36+396,00 -rozbiórka rusztowań

Fot. 15 - Wykonywanie zasypki PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 16 - Wykonywanie zasypki PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 17 - WD-7 w km 39+736,63 - montaż desek gzymsowych

Fot. 18 - Wykonywanie rowów i profilowanie skarp w km 39+900 - 40+600 strona lewa

Fot. 19 - Profilowanie skarp w km 41+100 - 41+400 strona prawa

Fot. 20 - Profilowanie skarp km 42+100

Fot. 21 - MS-10 w km 43+847,00 - montaż desek gzymsowych i krawężników kap chodnikowych

Fot. 22 - km 44+100 wykonywanie skarpy

Fot. 23 - Profilowanie skarp km 44+200

Fot. 24 - WD-11 w km 44+972,66 - montaż zbrojenia i kotew kap chodnikowych

Fot. 25 - WD-12 w km 46+441,48 - betonowanie kap chodnikowych

Fot. 26 - WD-12 w km 46+441,48 - betonowanie kap chodnikowych

Fot. 27 - WD-13 w km 48+330,60 - śrutowanie płyty pomostu na kapach chodnikowych

Fot. 28 - Trasa główna km 48+380

Fot. 29 - Podbudowa bitumiczna na łącznicy ŁD5 – bajpas w km 48+400

Fot. 30 - Węzeł „Syców Wschód” – km 54+548,5 (trasy głównej) - DW449-DK8 km 0+500 ÷ 0+770 (drogi poprzecznej) – profilowanie i zagęszczanie GWN (górnej warstwy nasypu)

Fot. 31 - MOP SYCÓW PŁD w km 52+000 - zagęszczanie warstwy nasypu

Fot. 32 - MOP SYCÓW PŁN w km 52+700 - ustawianie krawężników

Do góry.

Stan z dnia 10.06.2012.

Fot. 1 - Trasa główna - km 33+500

Fot. 2 - MS-3 w km 33+573,00 - betonowanie ustroju nośnego – 06.06.2012 r.

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573,00 - betonowanie ustroju nośnego – 06.06.2012 r.

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 - betonowanie ustroju nośnego - kształtowanie przeciwspadku – 06.06.2012 r.

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00 - betonowanie ustroju nośnego – zacieranie – 06.06.2012 r.

Fot. 6 - Trasa główna - km 33+650

Fot. 7 - Trasa główna - km 36+250

Fot. 8 - Trasa główna - km 36+250

Fot. 9 - Droga powiatowa 1465D – km 36+396,00

Fot. 10 - Wykonywanie warstwy wiążącej w km 36+680-37+240 strona prawa

Fot. 11 - Uzupełnienie humusu na uszczelnionym geomembraną dnie rowu 37+400- 37+600

Fot. 12 - MS-8 w km 41+611,12 - Montaż zbrojenia, wpustów i kotew talerzowych na płycie ustroju nośnego - nitka północna.

Fot. 13 - Pobocze - km 42+100

Fot. 14 - Pobocze i skarpa - km 42+200.

Fot. 15 - Formowanie pobocza km 43+250

Fot. 16 - MS-10 w km 43+847,00 - Betonowanie płyt przejściowych podpory P4. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych.

Fot. 17 - MS-10 w km 43+847,00 - Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych.

Fot. 18 - WD-11 w km 44+972,66 - Montaż zbrojenia kap chodnikowych.

Fot. 19 - WD-12 w km 46+441,48 - Montaż kotew pod bariery energochłonne.

Fot. 20 - Wykonywanie podbudowy z kruszywa w km 48+200

Fot. 21 - Podłoże km 48+300

Fot. 22 - Nasyp przy murze oporowym WD-13 w km 48+330,60

Fot. 23 - Przygotowywanie podłoża pod stabilizację km 48+400

Fot. 24 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż desek gzymsowych - 06.06.2012 r.

Fot. 25 - km 50+650-50+700 – ciąg główny - układanie warstwy GWN wraz profilowaniem i zagęszczaniem

Fot. 26 - WD-15 w km 50+723,41 - ułożone belki prefabrykowane - 04.06.2012 r.

Fot. 27 - WD-16 w km 52+935,76 - układanie papy termozgrzewalnej

Fot. 28 - WD-16 w km 52+935,76 - formowanie stożków oporowych - 06.06.2012 r.

Fot. 29 - WD-16 w km 52+935,76 - formowanie stożków przy obiekcie

Fot. 30 - WD-17 w km 54+548,52 - sprężanie ustroju nośnego - 05.06.2012 r.

Fot. 31 - DW 449 - zagęszczanie nasypu do obiektu WD-17

Do góry.

Stan z dnia 03.06.2012.

Fot. 1 - Zahumusowana skarpa 30+700 strona prawa

Fot. 2 - Krawężnik - MOP JONAS PD km ok. 32+500

Fot. 3 - Wjazd na MOP JONAS PD – km ok. 32+500

Fot. 4 - Układanie kruszywa na DD02 – km ok. 32+750

Fot. 5 - Trasa główna km 36+250

Fot. 6 - WD-5 w km 36+396,00 - warstwy odcinające

Fot. 7 - Układanie ażurów oraz humusowanie na odcinku 37+000 - 37+200

Fot. 8 - Wykonywanie terenów płaskich pomiędzy DD12 a S8 39+500 ÷ 39+700

Fot. 9 - PZ-6 w km 38+069,00 - zasypka inżynierska

Fot. 10 - Wykonywanie zasypki na PZ6 pomiędzy Supercorami

Fot. 11 - WD-7 w km 39+736,63 - montaż krawężników

Fot. 12 - Wykonywanie profilowania skarp w km 41+150 - 41+550 strona prawa

Fot. 13 - MS-8 w km 41+611,12 - Betonowanie ustroju nośnego - nitka południowa.

Fot. 14 - MS-8 w km 41+611,12 - Montaż deskowania płyty ustroju nośnego - nitka północna.

Fot. 15 - Humusowanie skarp nasypu km w 42+000 ÷ 42+200

Fot. 16 - MS-10 w km 43+847,00 - Montaż zbrojenia płyt przejściowych przy podporze P4. Montaż krawężników i kotew talerzowych.

Fot. 17 - WD-11 w km 44+972,6 - Montaż krawężników.

Fot. 18 - WD-12 w km 46+441,48 - Zamontowane deski gzymsowe i krawężniki.

Fot. 19 - WD-12 w km 46+441,48 - Montaż kotew barier energochłonnych.

Fot. 20 - WD-13 w km 48+330,60 - Zasypka muru oporowego S1.

Fot. 21 - Wykonywanie warstwy mrozoochronnej - Węzeł Syców Zachód w km 48+330,60 - Łącznica 3

Fot. 22 - Wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 43+050 ÷ 43+300

Fot. 23 - WD-14 w km 49+161,42 - układanie papy termozgrzewalnej

Fot. 24 - km 50+700 - ciąg główny, strona PN - korytowanie

Fot. 25 - WD-15 w km 50+723,41 - widok z boku od strony Warszawy

Fot. 26 - MOP SYCÓW PD w km 52+000 - budowa nasypu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

Fot. 27 - km 52+500 - ciąg główny, strona PD - prace rozbiórkowe

Fot. 28 - WD-17 w km 54+548,52 - betonowanie ustroju nośnego

Fot. 29 - DW 449 przy obiekcie WD-17 – profilowanie i zagęszczanie nasypu

Fot. 30 - Węzeł Syców-Wschód w km 54+548,52 (WD-17) - prace ziemne

Do góry.