NUMER KONTRAKTU:

ETAP I: GDDKiA/OWR/PO/59/R/R-2/2008

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie drogi ekspresowej S-8 na dwóch odcinkach:

 • ETAP I: od węzła,,Pawłowice" ok. 0+500 (km 0+497,88) do węzła,,Dąbrowa" w km 22+593,31,

Projekt obejmuje w szczególności opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i realizację robót opisanych w zakresie prac.

KOSZT PROJEKTU:

ETAP I: 448 807 758, 80 PLN (brutto)

PRZEWIDZIANY CZAS REALIZACJI:

ETAP I: 33 MIESIĄCE i 17 DNI

Data zakończenia:

ETAP I: 17.09.2012 r.

ETAP I:

Podstawowe parametry drogi ekspresowej S-8:

 • długość odcinka 22,1 km
 • klasa drogi S
 • kategoria ruchu KR 6
 • prędkość projektowa 100 km/h
 • prędkość miarodajna 110 km/h
 • liczba jezdni 2
 • szerokość jezdni 2x3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
 • szerokość opasek wewnętrznych 0,50 m
 • szerokość poboczy gruntowych 1,50 m
 • dopuszczalne obciążenie na oś 115 kN
 • skrajnie pionowe 4,70 m

Mapa 1.

Kontrakt obejmuje w szczególności opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i realizację następujących robot na odcinku „Pawłowice – Dąbrowa”:

 • budowa drogi ekspresowej S-8 o długości ok. 22,1 km
 • budowa Węzła Łozina łączącego proj. drogę ekspresową S-8 z drogą powiatową nr 1453D
 • Rys. 1. Węzeł Łozina

 • przebudowa Węzła Dąbrowa łączącego proj. drogę ekspresową S-8 z drogą wojewódzką Nr 340 i drogą krajową nr 8
 • Rys. 2. Węzeł Dąbrowa

 • budowa MOP-III Michałowice Płd. przy drodze ekspresowej S-8 w zakresie parkingów, dróg wewnętrznych, budynku WC, miejsc rekreacyjnych, zieleni i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (z rezerwą terenu pod przyszłą budowę stacji paliw i motelu).
 • Fot. 1.

 • budowa MOP-III Michałowice Płn. przy drodze ekspresowej S-8 w zakresie parkingów, dróg wewnętrznych, budynku WC, miejsc rekreacyjnych, zieleni i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (z rezerwą terenu pod przyszłą budowę stacji paliw i motelu).
 • Fot. 2.

 • przebudowa drogi gminnej nr 4704011 Pruszowice - Ramiszów na odcinku ok. 0,57 km – przejazd Ramiszów
 • przebudowa drogi gminnej Ramiszów - Pasikurowice na odcinku ok. 0,37 km – przejazd Pasikurowice
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1910D Pasikurowice - Bukowina na odcinku ok. 0,45 km – przejazd Bukowina
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1341D Skarszyn - Długołęka na odcinku ok.0,43 km – przejazd Budziwojowice
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1911D Łosice - Kępa na odcinku ok. 0,99 km – przejazd Łosice
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1913D Januszkowice - Jaksonowice na odcinku ok.0,46km– przejazd Januszkowice
 • przebudowa drogi gminnej nr 4706020 Januszkowice - Dobrzeń na odcinku ok. 0,35 km – przejazd Dobrzeń
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1480D Dobroszyce - Borowa na odcinku ok. 0,77 km – przejazd Stępin
 • przebudowa drogi gminnej nr 4717006 Jenkowice -Smardzów na odcinku ok. 0,42 km – przejazd Jenkowice
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1472D Jenkowice - Oleśnica na odcinku ok. 0,46 km – przejazd Dąbrowa
 • budowa dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny o łącznej długości ok. 34,9 km
 • budowa systemu odwodnienia dla drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowy; rowy szczelne; zbiorniki retencyjne, odparowująco-infiltracyjne i odparowujące; kanalizacja deszczowa; urządzenia podczyszczające)
 • budowa 17 obiektów inżynierskich o konstrukcji betonowej sprężonej lub żelbetowej o długościach ze skrzydłami podanych poniżej, w tym:
  • wiaduktu WD-2 w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad linią kolejową nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica o długości około 82 m
  • wiaduktu WD-3 w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad drogą gminną Ramiszów-Pawłowice o długości około 50 m
  • wiaduktu WN-5 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej nr 4704011 o długości około 77 m
  • wiaduktu WN-6 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi polnej o długości około 67m
  • wiaduktu WN-7 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1910D o długości około 68 m
  • wiaduktu WD-8 w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad przejazdem gospodarczym o długości około 54 m
  • wiaduktu WN-9 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1453D o długości około 69 m
  • wiaduktu WN-11 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1341D o długości około 79 m
  • wiaduktu WN-12 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1911D o długości około 73 m
  • wiaduktu WN-13 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1913D o długości około 72 m
  • wiaduktu WD-14/15 w ciągu drogi ekspresowej S-8 o długości około 195 m
  • wiaduktu WN-16 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej nr 4706020 o długości około 67 m
  • wiaduktu WN-17 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1480D o długości około 70 m
  • wiaduktu WN-18 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej nr 4717006 o długości około 66 m
  • wiaduktu WN-19 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1472D o długości około 77 m
  • wiaduktu WN-20 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu łącznicy Węzła Dąbrowa o długości około 113 m
  • wiaduktu WD-A w ciągu łącznika drogi wojewódzkiej nr 340 nad linią kolejową nr 281 o długości ok. 69 m
 • budowa 2 przepustów ekologicznych, w tym:
  • przepustu ekologicznego PE-4 pod drogą ekspresową S-8 na rowie R-A3.2 o długości około 33 m
  • przepustu ekologicznego PE-10 pod drogą ekspresową S-8 na rowie R-M3 o długości około 34 m
 • budowa 12 przepustów żelbetowych ramowych z półkami dla zwierząt
 • budowa kilkudziesięciu przepustów rurowych żelbetowych
 • budowa kilkudziesięciu przepustów z rur PEHD
 • budowa oświetlenia zewnętrznego węzłów i MOP-ów
 • przebudowa lub budowa sieci elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych
 • przebudowa rowów melioracyjnych
 • likwidacja przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 340
  • przebudowa urządzeń kolejowych w rejonie wiaduktu WD-A w ciągu łącznika drogi wojewódzkiej nr 340 nad linią kolejową nr 281 (przebudowa kolejowych sieci trakcyjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych, kolejowych sieci telekomunikacyjnych, kolejowych sieci energetycznych)
 • budowa ok. 8,2 km ekranów akustycznych o wysokości od 4 do 6 m
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, inne) i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 • wycięcie kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej.

Dodatkowo w ramach realizowanego zamówienia Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i uzyska pozwolenie na budowę łącznika z drogą wojewódzką nr 340 o długości ok. 3,9 km wraz z:

 • przebudową urządzeń kolejowych w rejonie wiaduktu WD-A w ciągu łącznika drogi wojewódzkiej nad linią kolejową nr 281 (przebudowa kolejowych sieci trakcyjnych, linii potrzeb nieatrakcyjnych, kolejowych sieci telekomunikacyjnych, kolejowych sieci energetycznych)
 • budowę wiaduktu WD-A w ciągu łącznika drogi wojewódzkiej nr 340 nad linią kolejową nr 281 o długości ok. 69 m
 • budowę odwodnienia oraz przepustów drogowych
 • przebudowa kolidujących sieci elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych.

W ramach zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje zamówienie budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 340 o długości 3,9 km.