NUMER KONTRAKTU:

ETAP II: GDDKiA/OWR/PO/60/R/R-2/2008

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie drogi ekspresowej S-8 na dwóch odcinkach:

 • ETAP II: od węzła "Cieśle" w km 29+800 do węzła "Syców Wschód" w km 54+910.

Projekt obejmuje w szczególności opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i realizację robót opisanych w zakresie prac.

KOSZT PROJEKTU:

ETAP II: 468 662 280, 21 PLN (brutto)

PRZEWIDZIANY CZAS REALIZACJI:

ETAP II: 34 MIESIĄCE i 23 DNI

Data zakończenia:

ETAP II: 18.10.2012 r.

ETAP II:

Podstawowe parametry drogi ekspresowej S-8:

 • długość odcinka 25,1 km
 • klasa drogi S
 • kategoria ruchu KR 6
 • prędkość projektowa 100 km/h
 • prędkość miarodajna 110 km/h
 • liczba jezdni 2
 • szerokość jezdni 2x3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
 • szerokość opasek wewnętrznych 0,50 m
 • szerokość poboczy gruntowych 1,50 m
 • dopuszczalne obciążenie na oś 115 kN

Mapa 1. Orientacja Oleśnica

Mapa 2. Orientacja Syców

Kontrakt obejmuje w szczególności opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i realizację następujących robot na odcinku od węzła ”Cieśle” w km 29+800 do węzła „Syców Wschód” w km 54+910.

 • budowę drogi ekspresowej po nowym śladzie o długości ok. 19,5 km,
 • dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Sycowa długości ok. 5,6 km, przebudowę jezdni istniejącej
 • rozbudowę węzła „Cieśle” łączącego proj. drogę ekspresową S-8 z drogą krajową nr 8
 • Rys. 1. Węzeł Cieśle

 • budowę węzła „Szczodrów” łączącego proj. drogę ekspresową S-8 z drogą powiatową nr 1499D Stradomia Wierzchnia – Szczodrów
 • Rys. 2. Węzeł Szczodrów

 • budowę węzła „Syców Zachód” łączącego proj. drogę ekspresową S-8 z drogą krajową nr 8 i drogą wojewódzką nr 448 Syców - Milicz
 • Rys. 3. Węzeł Syców Zachód

 • budowę węzła „Syców Wschód” łączącego proj. drogę ekspresową S-8 z drogą krajową nr 8 i drogą wojewódzką nr 449 Syców – Ostrzeszów
 • Rys. 4. Węzeł Syców Wschód

 • budowę 4 miejsc obsługi podróżnych MOP I o funkcji wypoczynkowej wraz z uzbrojeniem terenu „Jonas Pn”, „Jonas Pd”, „Syców Pn”, „Syców Pd”
 • budowę przejazdów nad proj. droga ekspresowa S-8 w ciągu drog poprzecznych:
  • przejazd „Jonas” na odcinku ok. 0,36 km drogi gminnej nr 4717019 Hajdany – Jonas przejazd „Ligota” na odcinku ok. 0,41 km drogi powiatowej 1465D Ligota Polska- Szczodrów – przejazd „Wojciechowo” na odcinku ok. 0,41 km drogi gminnej 101669D
  • Wojciechowo Wielkie – Widawa
  • przejazd „Działosza” na odcinku 0,49 km drogi powiatowej 1497D Stradomia Wierzchnia – Dziadosza
  • przejazd „Działosza II” na odcinku 0,36 km drogi gminnej bez numeru
  • przejazd „Nowy Dwór” na odcinku 0,39 km drogi gminnej 101672D Nowy Dwór - Syców PKP
  • przejazd „Syców” na odcinku 0,43 km drogi powiatowej 1500D (ul. Kolejowa w Sycowie) Dziadowa Kłoda - Syców
  • przejazd „Zawady” na odcinku 0,48 km drogi powiatowej 1502D Domasłow – Syców
 • budowę odcinków dróg wewnętrznych obsługujących przyległe tereny, łącznie ok.25,6 km,
 • budowę 17 obiektów mostowych o konstrukcji betonowej sprężonej lub żelbetowej:
  • wiadukt WD 1 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu łącznicy węzła Cieśle
  • wiadukt WD 2 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej nr 4717019
  • most MS 3 w ciągu drogi ekspresowej S-8
  • most MS 4 w ciągu drogi ekspresowej S-8
  • wiadukt WD 5 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1465D
  • wiadukt WD 7 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1499D
  • most MS 8 w ciągu drogi ekspresowej S-8
  • wiadukt WD 9 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej nr 101669
  • most MS 10 nad rzeką Widawą w ciągu drogi ekspresowej S-8
  • wiadukt WD 11 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1497D
  • wiadukt WD 12 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej bez numeru
  • wiadukt WD 13 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 448
  • wiadukt WD 14 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej nr 101672
  • wiadukt WD 15 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1500D
  • wiadukt WD 16 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 1502D
  • wiadukt WD 17 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 449
  • wiadukt PG 18 w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad przejazdem gospodarczym
 • budowę wiaduktu PZ 6 nad drogą ekspresową S-8 o konstrukcji powłokowo-gruntowej
 • budowę 13 przepustów stalowych z półkami dla zwierząt
 • budowę kilkudziesięciu przepustów z rur PEHD
 • budowę kilkudziesięciu przepustów z zastosowaniem rur kotłowych typu 10crmo910, 13crmo44 i 16mo3
 • budowę systemu odwodnienia drogi ekspresowej, MOP-ów i pozostałych dróg (rowy, rowy szczelne, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, urządzenia podczyszczające)
 • przebudowę sieci rowów melioracyjnych
 • budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowaną drogą w zakresie:
  • słupów oświetleniowych dla MOP-ów i przejazdów Jonas, Syców, Zawady
  • linii elektroenergetycznych
  • gazociągów
  • urządzeń łączności
  • wodociągów
  • melioracji
 • budowę ekranów akustycznych o długości ok. 3,5 km o wysokości od 4 do 8 metrów
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome)
 • wykonanie ogrodzenia drogi ekspresowej na całym odcinku,
 • wykonanie elementów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń,
 • wycięcie kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej.